Przejdź do treści
A     A     A

aktualne


2018-04-06

Ogłoszenie - postępowanie ofertowe na: dostawę gazowanej i niegazowanej wody mineralnej w butelkach o pojemności 1,5 litra

 Ogłoszenie o postępowaniu

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, które nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ogłasza postępowanie ofertowe na: dostawę gazowanej i niegazowanej wody mineralnej w butelkach o pojemności 1,5 litra.

1.   Termin realizacji zamówienia: kwiecień 2018 r. – kwiecień 2019 r.

2.   Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

-    aktualny odpis z właściwego rejestru / aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności         
     gospodarczej z CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
     oraz dokumenty określające uprawnienia przedstawiciela składającego ofertę do reprezentacji,
     jeśli nie wynikają one z wyżej wymienionych odpisów i zaświadczeń (np. Pełnomocnictwo).

3.  Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę z najniższą ceną.

4.  Informacje o sposobie porozumiewania się z wykonawcami: za pośrednictwem poczty
     elektronicznej na adres e-mail: zaopatrzenie@mpk.lublin.pl

5.  Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej
     zapewniającej pełną czytelność jej treści. Oferta powinna zawierać: cenę 1 butelki wody     
     (uwzględniającą koszt dostawy do magazynu zamawiającego), producenta wody,
     warunki płatności, termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia oraz być
     podpisana przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy. Wykonawca
     wraz z ofertą dostarczy butelkę oferowanej wody mineralnej.

     Oferty należy składać:

  •  w formie pisemnej na adres: „MPK Lublin” Sp. z o.o., ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin 
     w terminie do dnia 17 kwietnia 2018 r. do godz. 1500.

     Ofertę składaną w formie pisemnej należy umieścić w zamkniętej kopercie i oznakować  
     w następujący sposób „Oferta na dostawę wody mineralnej w butelkach o pojemności 1,5 litra.
     Nie otwierać przed dniem 18.04.2018 r.”

6.  Termin związania ofertą: 30 dni

7.  Warunki umowy:zostaną uzgodnione z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

8.  Kontakt do osoby, która może udzielić wyjaśnień w sprawie postępowania: Grzegorz Kulik
     tel. kom. 600 980 401.

9.  Inne istotne warunki zamówienia: nie określono.

Zamawiający informuje, że zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny lub zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferty.
wstecz


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności. Więcej informacji.

Rozumiem