Przejdź do treści
A     A     A

aktualne


2018-07-24

Ogłoszenie - postępowanie ofertowe na: dostawę 550 szt. bieżnikowanych opon zimowych w rozmiarze 275/70 R22,5 do pojazdów komunikacji miejskiej.

 

Ogłoszenie o postępowaniu

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, które nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ogłasza postępowanie ofertowe na: dostawę 550 szt. bieżnikowanych opon zimowych w rozmiarze 275/70 R22,5 do pojazdów komunikacji miejskiej,

zgodnie z poniższymi informacjami i wymaganiami:

1.   Opis przedmiotu zamówienia: dostawa 550 sztuk bieżnikowanych opon zimowych w rozmiarze 
      275/70 R22,5 (typ bieżnika: K 204)  do pojazdów komunikacji miejskiej.

2.   Termin realizacji zamówienia: 15 październik 2018 r.

3.   Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

-     referencje poświadczające eksploatację oferowanych opon w pojazdach komunikacji miejskiej,

-     aktualny odpis z właściwego rejestru / aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności
      gospodarczej z CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) oraz
      dokumenty określające uprawnienia przedstawiciela składającego ofertę do reprezentacji, jeśli nie
      wynikają one z wyżej wymienionych odpisów i zaświadczeń (np. Pełnomocnictwo).

4.   Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę z najniższą ceną.

5.   Informacje o sposobie porozumiewania się z wykonawcami: za pośrednictwem
      poczty elektronicznej  na adres e-mail: zaopatrzenie@mpk.lublin.pl

6.   Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej
      zapewniającej pełną czytelność jej treści. Oferta powinna zawierać: cenę opony
      (uwzględniającą koszt dostawy do magazynu zamawiającego), okres i warunki gwarancji (min. 24  
      miesiące), warunki płatności oraz powinna być podpisana przez osobę upoważnioną
      do występowania   w imieniu wykonawcy.

Oferty należy składać:

  •  w formie pisemnej na adres: „MPK Lublin” Sp. z o.o., ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin
  •  w terminie do dnia 2 sierpnia 2018 r. do godz. 1500.

Ofertę składaną w formie pisemnej należy umieścić w zamkniętej kopercie i oznakować w następujący sposób „Oferta na dostawę bieżnikowanych opon zimowych. Nie otwierać przed dniem 02.08.2018 r.”

7.   Termin związania ofertą: 30 dni

8.   Warunki umowy: zostaną uzgodnione z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

9.   Kontakt do osoby, która może udzielić wyjaśnień w sprawie postępowania: Tomasz Och,
      e-mail:  zaopatrzenie@mpk.lublin.pl

10. Inne istotne warunki zamówienia: nie określono.

 

Zamawiający informuje, że zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny lub zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferty.

 

 

 

wstecz


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności. Więcej informacji.

Rozumiem