Przejdź do treści
A     A     A

aktualne


2018-12-20

Zaproszenie do składania ofert - zakup i sukcesywna dostawa nowych części zamiennych do układu napędowego autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Neoplan i Solaris oraz trolejbusów marki Solaris Trollino i Ursus

 Zaproszenie do składania ofert

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne dostawy nowych części zamiennych do układu napędowego autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Neoplan i Solaris oraz trolejbusów marki Solaris Trollino i Ursus.

Oferty na dostawy, zachowujące ważność w okresie luty 2019 r. - lipiec 2019 r., należy składać w oparciu o bazę asortymentową w formie pliku excel, zawierającą następujące informacje:

  • Indeks - numer indeksu materiałowego wg „MPK Lublin” Sp. z o.o.
  • Katalog - numer katalogowy producenta
  • Nazwa - nazwa towaru
  • JM - jednostka miary
  • Zużycie w ostatnim roku
  • Zużycie w bieżącym roku

I.   Oferty należy składać przyjmując następujące zasady:

1.  Oferowane produkty muszą być fabrycznie nowe:

-    produkty oryginalne muszą posiadać oryginalne oznaczenia wskazanego numeru katalogowego
     oraz nazwę producenta pojazdu lub firmy posiadającej dopuszczenie producenta pojazdu
     (na wyrobie lub opakowaniach jednostkowych),

-    w przypadku wskazania w ofercie nazwy producenta części, dostarczone towary muszą
     posiadać oznaczenie tego producenta. Nie dopuszcza się zamiennego dostarczania części
     innych producentów. 

2.  Przedmioty wyposażenia i części pojazdów związane z bezpieczeństwem ich użytkowania
     i ochroną środowiska mogą być stosowane jeśli spełniają warunki określone w Rozporządzeniu
     Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów
     oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.2016.2022 t.j. z dnia 2016.12.15). Produkty
     objęte w/w przepisami muszą posiadać stosowne oznakowanie.

3.  Wymagane okresy gwarancji nie krótsze niż 12 miesięcy od daty zamontowania części
     w pojeździe.

4.  Dostawa realizowana będzie transportem wykonawcy lub zleconym przez wykonawcę
     na jego koszt, w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia
     do magazynów zamawiającego, zlokalizowanych w Lublinie przy ul. A. Grygowej 56.

5.  Warunki płatności: zapłata przelewem w terminie minimum 21 dni od dnia
     doręczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, na konto podane na fakturze,
     pod warunkiem, że dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem.

6.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za oferowane produkty.

7.  Zamawiający w oparciu o złożone oferty wykonawców tworzy bazy
     asortymentowo-cenowe, stanowiące podstawę do tworzenia zamówień. Ilości zamawianego towaru
     będą ustalone w oparciu o bieżące potrzeby zamawiającego – ilości podane
     w rubrykach „zużycie w 2017” oraz „zużycie w 2018” mają wyłącznie charakter informacyjny.

8.  W przypadku otrzymania przez zamawiającego kilku ofert o takiej samej najkorzystniejszej
     cenie, zamawiający wystąpi o złożenie dodatkowych ofert w celu wybrania Wykonawcy,
     którego oferta będzie najkorzystniejsza.

9.  Zakupy pozycji nie wymienionych w bazach asortymentowych realizowane będą indywidualnie
     w oparciu o dodatkowe postępowania - uzupełniające zaproszenia
     do składania ofert.

 
II.     Zasady przygotowania i składania ofert

Oferty cenowe należy składać w wersji elektronicznej w postaci plików EXCEL (załącznik
do zaproszenia).

Wersja elektroniczna musi być przygotowana w oparciu o szablony stanowiące załącznik do zaproszenia. Do szablonu nie wolno wprowadzać żadnych zmian, tzn. plik musi zawierać wszystkie kolumny i pozycje zgodnie z szablonem.

Plik stanowiący ofertę musi zawierać wszystkie kolumny i pozycje asortymentowe, także te, na które nie została złożona oferta (nie została wpisana cena). Pozycje asortymentowe, na które wykonawca nie składa oferty, powinny pozostać niewypełnione - nie należy wpisywać żadnych znaków. Wprowadzenie zmian spowoduje uznanie oferty za nieważną.

Ceny należy podawać w kolumnach „cena oryginał” i „cena zamiennik” w kwotach netto, wpisując je w odpowiednie rubryki.

W przypadku podania ceny zamiennika, w kolumnie „Producent zamiennika” bezwzględnie należy podać nazwę producenta oferowanego zamiennika wraz z oznaczeniem katalogowym oferowanego produktu.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 21.01.2019 r. w następujących formach:

1.  pliki EXCEL - pocztą elektroniczną na adres zaopatrzenie@mpk.lublin.pl; lub
     na nośniku elektronicznym w Kancelarii „MPK Lublin” Sp. z o.o., ul. A. Grygowej 56,
     20-260 Lublin,

2.   Oświadczenie oraz pozostałe dokumenty należy przesłać na adres „MPK Lublin”
      Sp. z o.o., ul. A. Grygowej 56, 20-260 Lublin, w zapieczętowanej kopercie
      z dopiskiem „Oferta na sukcesywną dostawę nowych części zamiennych do układu
      napędowego pojazdów komunikacji miejskiej”

Jako datę złożenia oferty przyjmuje się datę skutecznego dostarczenia oferty do zamawiającego.

Wersja elektroniczna oferty będzie używana do dalszego przetwarzania i porównywania.

Ponadto oferta musi zawierać:

-   aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie z CEIDG (Centralnej Ewidencji i     
    Informacji o Działalności Gospodarczej) oraz dokumenty określające uprawnienia
    przedstawicieli składającego ofertę do reprezentacji, jeśli nie wynikają one
    z wyżej wymienionych odpisów i zaświadczeń (np. Pełnomocnictwo),

-   oświadczenie o zaakceptowaniu określonych w zaproszeniu do składania ofert zasad składania
    ofert  oraz warunków realizacji zamówień, którego wzór stanowi załącznik do zaproszenia.

 
III.    Warunki  realizacji dostaw

1.   Wykonawca zrealizuje dostawę na podstawie otrzymanego od zamawiającego zamówienia:

-     zamówienia składane będą w formie elektronicznej na adres podany przez wykonawcę
      w oświadczeniu,

-     zamawiający wskazuje w zamówieniu lokalizację magazynu, do którego towar
      powinien być dostarczony w dni robocze w godzinach 700 - 1400,

Do każdorazowej dostawy wykonawca dołączy kopię zamówienia, którego dotyczy dostawa.

2.    W przypadku gdy zamawiający stwierdzi niezgodność przedmiotu dostawy
       z zamówieniem, odmówi przyjęcia dostawy. Dostawa towaru niezgodnego
       z zamówieniem nie przerywa biegu terminu realizacji zamówienia.

3.    W przypadku stwierdzenia wad towaru po przyjęciu dostawy, zamawiający zgłosi
       reklamację wykonawcy w formie protokołu reklamacyjnego.

-      Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru wolnego od wad
       w terminie 48 godzin od daty otrzymania protokołu reklamacyjnego.

-      Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji wadliwego towaru
       w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania protokołu.

4.    Rezygnacja ze współpracy – wykluczenie wykonawcy

W przypadku niedostarczenia w terminie zamówionego towaru lub części zamówionego towaru, zamawiający może zrezygnować z realizacji zamówienia z przyczyn leżących po stronnie Wykonawcy oraz wykluczyć wykonawcę w przedmiotowej pozycji asortymentowej na okres obowiązywania niniejszej oferty oraz naliczyć karę umowną w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej dostawy za każdy dzień przekroczenia ustalonego terminu dostawy.

1)   Wykonawca może zrezygnować z realizacji zamówienia pod warunkiem, że
      w ciągu 1 dnia roboczego od otrzymania zamówienia (tj. nie później niż następnego dnia
      roboczego po dniu otrzymania zamówienia) poinformuje zamawiającego pocztą elektroniczną
      na adres zaopatrzenie@mpk.lublin.pl o braku możliwości realizacji zamówienia.

2)   Jeżeli wykonawca w ciągu 1 dnia roboczego od otrzymania zamówienia nie poinformuje o braku   
      możliwości jego realizacji i nie zrealizuje zamówienia w terminie lub zmieni cenę przedmiotu
      zamówienia, zostanie wykluczony z danej pozycji asortymentowej do końca obowiązywania
      bieżącej oferty oraz zostanie obciążony przez zamawiającego karą umowną w wysokości 0,5%
      wartości niezrealizowanej dostawy za każdy dzień przekroczenia ustalonego terminu dostawy
      do dnia poinformowania wykonawcy o rezygnacji z realizacji zamówienia.

3)   Jeżeli ilość pozycji asortymentowych z oferty wykonawcy, które zostały odrzucone przekroczy
      5% ilości uznanych u tego wykonawcy jako najkorzystniejsze w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego     
      postępowania, wykonawca może zostać wykluczony ze współpracy na okres obowiązywania
      bieżącej oferty.

5.   W przypadku rezygnacji lub wykluczenia wykonawcy z jednej lub wielu pozycji asortymentowych,
      zamawiający będzie kierował zamówienia do wykonawcy, który złożył kolejną najkorzystniejszą
      ofertę.

6.   Wykonawca zobowiązuje się utrzymać niezmienione ceny produktów przez cały
      okres obowiązywania niniejszej oferty.

7.   Za nieterminowe regulowanie należności wynikające z wystawionych faktur, wykonawca może
      naliczyć zamawiającemu odsetki ustawowe.

Zamawiający, po dokonaniu analizy złożonych ofert, poinformuje odrębnym pismem o wyborze pozycji asortymentowych, które będzie realizował u wybranego wykonawcy. 

Załączniki do zaproszenia:

Oświadczenie (doc)

Układ napędowy (xls)
 
Dane kontaktowe:
Tomasz Och – tel. 519 461 713
Mariola Rutkowska – tel. 81 71-00-388 
adres email: zaopatrzenie@mpk.lublin.pl

 

wstecz


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności. Więcej informacji.

Rozumiem