Przejdź do treści
A     A     A

aktualne


2019-11-07

Postępowanie ofertowe na zakup i sukcesywną dostawę opon nowych i bieżnikowanych oraz wykonywanie usługi bieżnikowania opon

 Ogłoszenie o postępowaniu

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, które nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ogłasza postępowanie ofertowe na: zakup i sukcesywną dostawę opon fabrycznie nowych i bieżnikowanych oraz wykonywanie usługi bieżnikowania opon, przeznaczonych do autobusów i trolejbusów, zgodnie z poniższymi informacjami i wymaganiami:

1.   Opis przedmiotu zamówienia:

      A.    Część pierwsza zamówienia

              Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych opon zgodnych z poniższym
              wyszczególnieniem:

              - 245/70 R19,5 - szacunkowa ilość 120 szt.

              - 275/70 R22,5 - szacunkowa ilość 410 szt.

              - 315/60 R22,5 - szacunkowa ilość 86 szt.

 B.    Część druga zamówienia

         a)   Przedmiotem zamówienia jest dostawa opon bieżnikowanych  zgodnych z poniższym
               wyszczególnieniem:

               - 245/70 R19,5 (bieżnik zimowy)- szacunkowa ilość 80 szt.

               - 275/70 R22,5 (bieżnik zimowy)- szacunkowa ilość 770 szt.

               - 275/70 R22,5 (bieżnik całoroczny)- szacunkowa ilość 326 szt.

         b)    Przedmiotem zamówienia jest bieżnikowanie opon w rozmiarze  - 275/70 R22,5 -
                szacunkowa ilość 200 szt.

2.   Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych.

3.   Termin realizacji zamówienia: listopad 2019 r. – listopad 2021 r. przy czym dostawa 170 szt.  
       opon 275/70 R22,5 (bieżnik zimowy) powinna nastąpić w terminie do 28 listopada 2019 r.

4.   Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

      - aktualny odpis z właściwego rejestru / aktualne zaświadczenie o prowadzeniu
        działalności gospodarczej z CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji
        o Działalności Gospodarczej)  oraz dokumenty określające uprawnienia
        przedstawiciela składającego ofertę do reprezentacji,  jeśli nie wynikają one z wyżej 
        wymienionych odpisów i zaświadczeń (np. Pełnomocnictwo)

      - oświadczenie o odbiorcy zużytych opon wraz z decyzją zezwalającą na prowadzenie
        działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów,

      - karta techniczna oferowanego bieżnika,

      - referencje poświadczające eksploatację oferowanych opon bieżnikowanych w pojazdach
        komunikacji miejskiej.

5.    Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę z najniższą ceną.

6.    Informacje o sposobie porozumiewania się z wykonawcami: za pośrednictwem poczty
       elektronicznej na adres e-mail: zaopatrzenie@mpk.lublin.pl

7.    Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie
       pisemnej zapewniającej pełną czytelność jej treści. Oferta powinna zawierać: ceny
       poszczególnych typów opon (uwzględniające koszt dostawy do magazynu zamawiającego),
       producenta opon, okres i warunki gwarancji (min. 24 miesiące), warunki płatności, termin
       realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia oraz być podpisana przez osobę
       upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy.

      Oferty należy składać:

      w formie pisemnej na adres: „MPK Lublin” Sp. z o.o., ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin

      w terminie do dnia 15.11.2019 r. do godz. 1500.

Ofertę składaną w formie pisemnej należy umieścić w zamkniętej kopercie i oznakować w następujący sposób „Oferta na dostawę i bieżnikowanie opon. Nie otwierać przed dniem 15.11.2019 r.”

8.   Termin związania ofertą: 30 dni

9.   Warunki umowy zostaną określone w umowie po zakończeniu postępowania

10. Kontakt do osoby, która może udzielić wyjaśnień w sprawie postępowania: Mariola Rutkowska
      tel. 81 71 00 388

11. Inne istotne warunki zamówienia:

  • dostawa opon środkiem transportu i na koszt Wykonawcy,
  • nieodpłatny odbiór zużytych opon

Zamawiający informuje, że zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny lub zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferty.

Klauzula RODO 
 
wstecz


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności. Więcej informacji.

Rozumiem