Przejdź do treści
A     A     A

aktualne


2020-01-28

Postępowanie ofertowe na dostawę płynu i koncentratu płynu chłodniczego oraz płynu do spryskiwaczy szyb pojazdów eksploatowanych przez „MPK Lublin” Sp. z o.o.

 Ogłoszenie o postępowaniu

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, które nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ogłasza postępowanie ofertowe na: dostawę płynu i koncentratu płynu chłodniczego oraz płynu do spryskiwaczy szyb pojazdów eksploatowanych przez „MPK Lublin”
Sp. z o.o., zgodnie z poniższymi informacjami i wymaganiami:

1. Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna
    dostawa płynu chłodniczego, koncentratu płynu chłodniczego do pojazdów oraz zimowego
    i letniego  płynu do spryskiwaczy szyb samochodowych. Szczegółowe wymagania i parametry
    oraz  szacunkowe ilości płynów zamawianych w okresie 2 lat realizacji umowy określone zostały
    w załączniku nr 1 do ogłoszenia o postępowaniu, stanowiącym jednocześnie Formularz oferty.

2.   Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych w następujący sposób:

1)   zadanie 1 - pozycja nr 1 i 2 Formularza oferty

2)   zadanie 2 - pozycja nr 3 Formularza oferty

3)   zadanie 3 - pozycja nr 4 Formularza oferty

4)   zadanie 4 – pozycja nr 5 i 6 Formularza oferty

3.   Termin realizacji zamówienia: w okresie 2 lat od podpisania umowy (przewidywany
      okres obowiązywania – od lutego 2020 r. do lutego 2022 r.

4.   Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

  •   aktualny odpis z właściwego rejestru / aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności   
      gospodarczej z CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) oraz   
      dokumenty określające uprawnienia przedstawiciela składającego ofertę do reprezentacji, jeśli   
      nie wynikają one z wyżej wymienionych odpisów i zaświadczeń (np. Pełnomocnictwo),
     
  •   Certyfikat zgodności Instytutu Transportu Samochodowego, Certyfikat Bezpieczeństwa.

5.   Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę z najniższą ceną.

6.   Informacje o sposobie porozumiewania się z wykonawcami: za pośrednictwem poczty
      elektronicznej na adres e-mail: zaopatrzenie2@mpk.lublin.pl

7.   Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie
      pisemnej zapewniającej pełną czytelność jej treści. Oferta powinna zostać złożona na
      formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o postępowaniu i zawierać wymagane
      w nim informacje. Niezależnie od liczby oferowanych pozycji należy złożyć cały Formularz
      oferty, a kolumnę „Produkt oferowany przez wykonawcę” uzupełnić jedynie w pozycjach, dla
      których składana jest oferta, natomiast pozostałe wiersze tabeli, których wykonawca nie oferuje,
      zaleca się przekreślić.

8.   Oferty należy składać w formie pisemnej na adres: „MPK Lublin” Sp. z o.o., ul. Antoniny
      Grygowej 56, 20-260 Lublin, w terminie do dnia 05.02.2020 r. do godz. 1500.

      Ofertę składaną w formie pisemnej należy umieścić w zamkniętej kopercie i oznakować
      w następujący sposób „Oferta na dostawę płynów do pojazdów. Nie otwierać przed dniem 
      05.02.2020 r.”

9.   Termin związania ofertą: 30 dni

10. Warunki umowy: zostały określone w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2
      do ogłoszenia o postępowaniu.

11. Kontakt do osoby, która może udzielić wyjaśnień w sprawie postępowania: Grzegorz Kulik,
      e-mail: zaopatrzenie2@mpk.lublin.pl.

12. Inne istotne warunki zamówienia: dostawy realizowane środkiem transportu i na koszt Wykonawcy.

13. Zamawiający informuje, że zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania
      bez podania przyczyny lub zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferty.

 Załącznik nr 1 - formularz oferty (doc)
 Załącznik nr 2 - projekt umowy (pdf)
 Klauzula RODO (pdf)

wstecz


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności. Więcej informacji.

Rozumiem