Przejdź do treści
A     A     A

Historia


Pierwszymi środkami komunikacji zbiorowej w Lublinie, które pojawiły się już w drugiej połowie XIX w., były dorożki i omnibusy konne. W 1912 r. uruchomiono komunikację autobusową, którą obsługiwały 3 autobusy Benz - Hagenan będące własnością Lubelskiej Spółki Samochodowej. Komunikacji tej niestety daleko było do ideału – autobusy kursowały nieregularnie i psuły się bardzo często. Mimo tego stanowiły niemałą atrakcję dla mieszkańców miasta. W okresie tym planowano uruchomić w Lublinie linię tramwajową, jednakże wybuch I wojny św. przeszkodził w realizacji tego pomysłu, a także spowodował likwidację Lubelskiej Spółki Samochodowej. Po wojnie, dopiero w roku 1921, pojawiły się pierwsze pojazdy komunikacji miejskiej, które były własnością prywatną. Komunikacja ta nie spełniała jednak swojej roli w sposób zadowalający. Niewiele zmieniło się też po przejęciu obsługi przewozów pasażerskich przez Krajową Spółkę Akcyjną Budowy i Eksploatacji Samochodów. Od kiedy komunikacją miejską w Lublinie zajęła się spółka „Autopol”, po mieście poruszało się już 6 autobusów, które obsługiwały regularnie 2 linie. Jednakże warunki podróżowania tymi autobusami były nie do zaakceptowania. Dlatego też 1 stycznia 1929 r. Magistrat uruchomił przedsiębiorstwo Autobusy Miejskie m. Lublina. Datę tę traktuje się jako początek funkcjonowania właściwej komunikacji miejskiej w Lublinie. Początkowo uruchomiono 2 linie komunikacyjne: linię A: na trasie Dworzec – Koszary i B: Dworzec – Kalinowszczyzna. Obsługiwane były one przez autobusy o standardzie o wiele wyższym od pojazdów firmy „Autopol”. Problem stanowiła zbyt mała liczba autobusów czego konsekwencją była niezadowalająca częstotliwość ich kursowania i przepełnienie. Przedsiębiorstwo zadbało wówczas o reklamę poprzez uruchomienie specjalnego autobusu na trasie Brama Krakowska – Kino „Venus”, w którym po zakupieniu biletu autobusowego pasażer otrzymywał bezpłatny bilet do kina.
W następnych latach przedsiębiorstwo poszerzyło swoje usługi o uruchomienie kolejnych linii miejskich, a także połączeń z Kazimierzem i Piaskami oraz funkcjonującymi w okresie letnim i w dni wolne od pracy, linie do Dębówki i Niemiec. Sukcesywnie rósł też tabor przedsiębiorstwa – w 1938 r. przedsiębiorstwo dysponowało 12 autobusami marek: Chewrolet, Henschel, Skoda i Ursus.


Na przełomie lat 1938/1939 została wybudowana zajezdnia przy ul. Garbarskiej, która posiadała warunki do garażowania i obsługi 30 autobusów.
Wybuch II wojny św. spowodował praktycznie zawieszenie komunikacji miejskiej w Lublinie. W 1942 r. sprowadzono z Niemiec 4 autobusy Saurer, które obsługiwały początkowo dwie, a później jedną linię – jednakże głównie na potrzeby Niemców. W czasie działań wojennych zniszczeniu uległa zajezdnia przy ul. Garbarskiej. Ponownie organizację komunikacji miejskiej rozpoczęto w sierpniu 1944 r. Podstawą do odnowienia działalności komunikacyjnej było 6 samochodów ciężarowych marki Gaz oraz siedziba i garaże w budynkach przy ulicy Lipowej 4.
W tym czasie tabor przedsiębiorstwa stanowiły, oprócz wspomnianych samochodów Gaz, autobus marki Chevrolet, samochód osobowy Willys i motocykl Harley, zaś załogę - 16 osób (w tym 7 kierowców). 13 kwietnia 1946 r. uruchomiono pierwszą linię miejską na trasie Dworzec PKP – ul. Lipowa, którą następnie przedłużono do Koszar. W kolejnych miesiącach sukcesywnie zwiększano tabor - w 1948 r. funkcjonowało już 7 linii obsługiwanych przez 18 autobusów (przy średniej 7-9 pojazdów w ruchu). Wówczas Miejska Komunikacja Samochodowa posiadała oprócz wcześniej wspomnianych autobusów Chevrolet i Saurer także pojazdy marki Magirus, Bedford, Fordson i Bussing. W 1948 r. z usług przewozowych skorzystało ponad 5 mln pasażerów.

 Mając na uwadze rozwój przedsiębiorstwa i wzrastającą liczbę pasażerów, w 1947 r. przystąpiono do odbudowy zajezdni przy ul. Garbarskiej, którą oddano ponownie do użytku w roku 1949.
Kolejne lata przyniosły dwukrotną zmianę nazwy przedsiębiorstwa – w 1950 r. na Miejskie Zakłady Komunikacyjne, zaś w 1951 r. na Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. Zły stan taboru, a także niska częstotliwość kursowania autobusów i wzrastająca liczba pasażerów stworzyły konieczność rozpoczęcia w 1952 r. budowy sieci trolejbusowej. Pierwszy trolejbus wyjechał na ulice Lublina 22 lipca 1953 r. 

Pierwsza linia trolejbusowa miała 7 km i obsługiwana była przez 8 trolejbusów radzieckich typu ITB. Jednakże ze względu na zły stan techniczny, częste naprawy i konserwacje, w ruchu znajdowały się przeciętnie tylko 3 sztuki.

Sytuacja poprawiła się nieco w 1955 r. kiedy MPK otrzymało 6 czeskich trolejbusów marki Skoda. Równocześnie tabor autobusowy powiększono o unowocześnione autobusy marki Ikarus. W 1954 r. zostają wprowadzone 2 pierwsze linie nocne. W kolejnych latach sukcesywnie wzrastał tabor przedsiębiorstwa – pojawiły się pierwsze benzynowe Stary. W 1955 r. łączna długość linii komunikacyjnych wynosiła 81 km. Wzrósł również wskaźnik pojazdów w ruchu – to wszystko nie zlikwidowało jednak problemu wzrastającego zatłoczenia w pojazdach MPK, spowodowanego stale rosnącą liczbą pasażerów (z usług komunikacji skorzystało wówczas ok. 17 mln osób). Mimo wzrastającej z roku na rok wielkości taboru warunki podróżowania komunikacją miejską były dalekie od ideału. Spowodowane to było wyeksploatowanym taborem, do którego brak było części zamiennych, ograniczoną wielkością i wyposażeniem zaplecza technicznego, a także wysoką wadliwością nowych pojazdów. Próbowano ratować sytuację poprzez nową organizację pracy np. wprowadzenie trójzmianowego systemu pracy. W 1957 r. rozpoczęto budowę nowoczesnej jak na ówczesne czasy zajezdni autobusowo – trolejbusowej zaplanowanej na 100 pojazdów w dzielnicy Helenów. W styczniu 1960 r. oddano do użytku pierwszą halę w tym obiekcie, zaś całość inwestycji zakończono wiosną 1963 r. W 1964 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne obsługiwało już 13 linii autobusowych i 10 trolejbusowych, a co za tym idzie tabor przedsiębiorstwa ulegał stopniowemu odnowieniu i powiększeniu. Stale rosła też wielkość zatrudnienia w przedsiębiorstwie – problemem był jednak brak wykwalifikowanych robotników. Sytuację poprawiło nieco przejęcie przez MPK Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracujących z siedzibą w Celejowie. W 1967 r. w autobusach, a w 1968 r. w trolejbusach, zlikwidowano stanowiska konduktorskie. Utworzono zaś nowe etaty tzw. obserwatorów, których zadaniem była m.in. kontrola regularności kursowania pojazdów i kontrolowanie pasażerów pod względem posiadania ważnych biletów komunikacji miejskiej. Rok 1969 był obfity w zmiany układu komunikacyjnego w Lublinie – istniało wtedy 20 linii autobusowych i 15 trolejbusowych. Łącznie z usług przedsiębiorstwa skorzystało wówczas ponad 77 mln pasażerów. Wciąż nierozwiązanym problemem było zatłoczenie pojazdów komunikacji miejskiej szczególnie w tzw. godzinach szczytu przewozowego. W roku 1970 MPK przedłożyło do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej MRN wniosek o zróżnicowany czas rozpoczęcia pracy w poszczególnych zakładach pracy na terenie miasta, co pozwoliłoby na zmniejszenie przepełnienia w pojazdach MPK.  Ze względu na brak dostaw taboru trolejbusowego sukcesywnie zaczęła się zmniejszać trakcja elektryczna. Na miejsce zlikwidowanych linii trolejbusowych wprowadzono autobusy. W styczniu 1970 r. zorganizowano w przedsiębiorstwie Ośrodek Szkolenia Kierowców. W latach 1971, 1972, 1973 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne znalazło się w ścisłej czołówce przedsiębiorstw komunikacyjnych w Polsce zajmując kolejno III, II i I miejsce w międzyzakładowym współzawodnictwie przedsiębiorstw komunikacji miejskiej w kraju. W 1972 r. istniejąca przy MPK Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących została przeniesiona z Celejowa do budynku szkoły podstawowej w Piotrkowie. W 1973 r. w Lublinie wprowadzono nowy układ komunikacyjny, który przewidywał jak najwięcej połączeń bezpośrednich z miejsca zamieszkania do miejsca pracy i odwrotnie, likwidację promieniowego układu linii komunikacyjnych a wprowadzenie średnicowego, a także zwiększenie częstotliwości kursowania pojazdów w godzinach szczytu. W dalszym ciągu ze względu na brak dostaw trolejbusów zastępowano trakcję trolejbusową autobusami – proporcje linii autobusowych do trolejbusowych wynosiły wówczas 34:9.

Do głównych inwestycji zrealizowanych w tym roku zaliczyć można modernizację stacji prostownikowej przy ul. Szczerbowskiego, adaptację terenu przy ul. Młyńskiej na tymczasową zajezdnię oraz modernizację Zajezdni Helenów. W dniach 13–15 września 1974 r., Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Lublinie pełniło funkcję gospodarza XV Krajowego Zjazdu Komunikacji Miejskiej. W programie obok referatów, obrad i dyskusji przewidziano także wieczorek koleżeński i wycieczki dla uczestników zjazdu.
Po raz kolejny, tym razem 1 września 1974 r., Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących przy MPK zmieniła swą siedzibę – tym razem została przeniesiona do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublinie przy ul. Kunickiego. W 1975 r. uruchomiono trakcję mikrobusową na zasadach komunikacji pospiesznej. Początkowo uruchomiono 4 linie komunikacyjne, obsługiwane przez 20 mikrobusów „Nysa”. Sprzedaż biletów prowadzona była przez kierowców, kasowanie odbywało się zaś w zainstalowanych w pojazdach kasownikach. W październiku 1975 r. MPK otrzymało 3 pierwsze trolejbusy produkcji radzieckiej, które stanowiły początek realizacji kontraktu na dostawy tych pojazdów. W tym samym roku Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne otrzymało 10 samochodów osobowych Polski Fiat 125 w celu zorganizowania trakcji taksówkowej. W roku 1976 tabor MPK powiększył się o 59 Autosanów, 7 Jelczy, 9 trolejbusów „ZIU” oraz 29 taksówek. Pozwoliło to na wydłużenie istniejących linii komunikacyjnych oraz uruchomienie nowych także pospiesznych linii. W okresie letnim zorganizowano tzw. zielone linie do Dąbrowy. Mimo tego biorąc pod uwagę postępujący rozwój miasta i wzrost liczby jego mieszkańców, stale odczuwalny był niedobór środków komunikacji w Lublinie. Ponadto dostawy taboru pogorszyły sytuację zaplecza technicznego przedsiębiorstwa, pogłębiły się trudności z parkowaniem pojazdów. Konieczne więc stało się uruchomienie nowej stacji obsługi dla mikrobusów i taksówek przy ul. Młyńskiej 7.
W lipcu 1976 r. utworzono Zakład Komunikacji Miejskiej w Kraśniku będący filią MPK w Lublinie. Na początek przekazano z lubelskiego zakładu 37 autobusów marki „San”, co pozwoliło na uruchomienie 10 linii komunikacyjnych o łącznej długości 131 km. W tym samym roku funkcjonująca przy MPK Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla pracujących otrzymuje samodzielny budynek w Głusku. Lepsze warunki lokalowe umożliwiły rozszerzenie profilu szkoły o inne specjalności. Obok istniejącej specjalności kierowcy - mechanika, pojawiły się nowe tj. blacharz samochodowy i elektromechanik samochodowy. W 1976 r. powołane zostało również Średnie Studium Zawodowe dla Pracujących. Podnosili tu swoje kwalifikacje pracownicy MPK w klasach o specjalnościach: samochody i ciągniki oraz eksploatacja i przewozy w komunikacji miejskiej. W roku 1977 tabor MPK w Lublinie powiększył się o nowe pojazdy tj. 25 szt. Jelczy, 5 szt. Jelczy przegubowych, 27 szt. Autosanów, 14 trolejbusów „ZIU” i 20 taksówek „Wołga”. Po dwóch latach od wprowadzenia komunikacji mikrobusowej w Lublinie podjęto decyzję o jej likwidacji. Argumentowano to stale zmniejszającą się liczbą pasażerów w tych pojazdach na skutek zwiększenia ilości pojazdów na „zwykłych” liniach autobusowych.

W marcu tego roku kasy biletowe z ul. Lubartowskiej zostały przeniesione do nowej siedziby przy al. Świerczewskiego.
Kolejne lata przynosiły dalszy wzrost stanu taboru MPK – w 1978 r. przedsiębiorstwo otrzymało m.in. 15 sztuk nowoczesnych jak na ówczesne warunki autobusów Berliet, w których łącznie znajduje się 110 miejsc siedzących i stojących. Pojazdy te obsługiwały początkowo jedynie nowouruchomioną linię pospieszną łączącą Zadębie i Węglin oraz służyły do szkolenia załogi MPK. Poza tym kolejnych 6 trolejbusów produkcji radzieckiej zasiliło tabor naszego przedsiębiorstwa. W roku tym wprowadzono również system radio–taxi we wszystkich taksówkach należących do MPK, co wymagało wyposażenia tych wozów w radiotelefony.
W wyniku konkursu na „ Wzorowego kierowcę MPK” zorganizowanego wspólnie przez MPK i „Sztandar Ludu”, pasażerowie w drodze głosowania wybrali 3 kierowców, wieloletnich pracowników MPK: Mariana Bojanowskiego, Jana Myszę i Lesława Wala, którzy poza doskonałymi umiejętnościami prowadzenia pojazdów cechowali się wysoką kulturą osobistą. O tytuł najlepszego kierowcy walczyli również kierowcy przedsiębiorstw komunikacyjnych w regionie w konkursie ogłoszonym przez Wojewódzkie Zjednoczenie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lublinie. W konkurencji tej najlepszy okazał się Ryszard Kukałowicz z lubelskiego MPK. We wrześniu 1978 r. lubelskie MPK było gospodarzem posiedzenia Komisji Taboru i Zaplecza Autobusowego działającej przy Instytucie Kształtowania środowiska w Warszawie. Dyskutowano o bieżących kłopotach przedsiębiorstw komunikacyjnych – m.in. stałym braku części zamiennych itp.

W tym samym mniej więcej czasie na ulicach Lublina pojawiły się pierwsze nowe przystanki. Nowe dzielnice mieszkaniowe, np. Czechów, otrzymują nowe połączenia komunikacyjne. 13 grudnia 1978 r. uruchomiono Rozgłośnię Zakładową. Rok 1979 to rok jubileuszu 50-lecia komunikacji miejskiej w Lublinie. MPK dysponowało wówczas 352 autobusami i 54 trolejbusami; średnio dziennie przewoziły one ok. 500 tys. pasażerów. W przedsiębiorstwie zatrudnionych było blisko 2000 osób. Był to rok, w którym wielkość taboru nie powiększyła się, a wręcz przeciwnie – wiele wyeksploatowanych pojazdów poddano kasacji, zaś dostawy nowych były o wiele niższe od planowanych. W czerwcu 1979 r. pojawiły się bilety dwuprzejazdowe. Ze względu na ciągły rozwój motoryzacji i wzrastającą liczbę mieszkańców w 1980 r. poważny problem stanowiło duże natężenie ruchu na ulicach Lublina. Dodatkowo niebezpieczeństwo walących się kamienic przy Krakowskim Przedmieściu wymusiło ograniczenie ruchu kołowego na tym terenie, a co za tym idzie zmianę tras linii MPK. Poza tym zbyt mała w stosunku do potrzeb ilość pojazdów komunikacji miejskiej zwłaszcza w godzinach szczytu komunikacyjnego, powodowała nadmierne ich zatłoczenie. Próbę usprawnienia komunikacji podjęto m.in. poprzez wytypowanie przez komisję zakładów pracy, szkół i instytucji w których należałoby zmienić godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy. Zrealizowane dostawy taboru dla MPK były niższe od zaplanowanych – jedynie dostawy trolejbusów wykonano zgodnie z planem. Nie polepszyło to jednak zbytnio komunikacji w mieście. Powodem była niedostosowana na taką ilość pojazdów istniejąca wówczas trakcja trolejbusowa oraz brak kierowców. Na nowo odżyła koncepcja stworzenia trakcji tramwajowej w Lublinie. Wykonano rozpoznanie geotechniczne, przebadano właściwości toru i podtorza, a także przygotowano studium konstrukcji inżynierskich (ewentualne estakady, tunele).

W lipcu 1980 r. oddano do eksploatacji nową halę obsługi dla autobusów „Berliet” przy ul. Nałęczowskiej. Zakończono też rozbudowę podstacji przy ul. Garbarskiej, a także rozpoczęto budowę nowej zajezdni autobusowej na Majdanie Tatarskim. Wtedy też w związku z postępującym kryzysem gospodarczym i społeczno-politycznym w całej Polsce rozpoczęły się demonstracje i strajki. Lubelskie MPK po raz pierwszy strajkowało 18 lipca. Doszło do całkowitego wstrzymania komunikacji w mieście. W pierwszych dniach września 1980 r. na terenie naszego przedsiębiorstwa utworzył się Tymczasowy Komitet Założycielski Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych. W związku ze stale występującą dewaluacją złotówki, postępującą inflacją i brakiem podstawowych artykułów żywnościowych i przemysłowych, pracownicy MPK zgłosili postulaty i wnioski do realizacji. Dotyczyły one poprawy warunków socjalnych pracy, zwiększenia płacy oraz umożliwienia swobodnego działania Niezależnym Samorządnym Związkom Zawodowym. W 1981 r. ze względu na deficytowość zlikwidowano działającą w ramaach MPK komunikację taksówkową. Przez 5 lat swojego istnienia koszty jej funkcjonowania były wyższe od wpływów. Większość spośród posiadanych przez MPK taksówek miało przebieg większy niż 200 tys. km, więc zgodnie z obowiązującymi przepisami nie powinny być eksploatowane. Brak też było dostaw nowych samochodów. Innym poważnym problemem MPK na początku lat 80- tych była zbyt ciasna zajezdnia. W 1981 r. trwała już co prawda budowa zajezdni na Majdanie Tatarskim jednakże z braku miejsca podjęto decyzję o tymczasowym parkowaniu części trolejbusów wzdłuż ul. Mełgiewskiej. Krytyczna sytuacja związana z brakiem wszelkiego rodzaju części zamiennych do autobusów, w szczególności zaś akumulatorów i opon, spowodowała zmniejszenie obsady na niektórych liniach autobusowych, skrócenie tras innych lub też całkowite ich zawieszenie. Sytuację pogorszyła ponadto likwidacja stosunkowo jeszcze nowych autobusów „Berliet” ze względu na odkrytą wadę konstrukcyjną. W następnym 1982 r. Lublin otrzymał nowe autobusy – przegubowe Ikarusy. Okazały się one bardzo pojemne i w porównaniu z Berlietami bardziej wytrzymałe. Pojawiły się jednak pewne problemy – autobusy te z racji swojej długości nie były w stanie pokonać pewnych ostrych zakrętów – nie nadawały się więc do obsługi niektórych linii. W kwietniu 1982 r. Prezydent Miasta Lublin jako organ założycielski zatwierdził statut MPK w Lublinie. Dokument ten określał relacje prawne między przedsiębiorstwem a otoczeniem oraz kompetencje organów przedsiębiorstwa i wzajemne relacje między nimi. W porównaniu zaś z poprzednimi unormowaniami organy przedsiębiorstwa uzyskały większą samodzielność. W czerwcu zaś wprowadzony został regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa. W czerwcu 1982 r. na spotkaniu przedstawicieli 6 przedsiębiorstw komunikacyjnych w kraju (w tym lubelskiego MPK) utworzono Zrzeszenie Przedsiębiorstw Komunikacji Miejskiej w Kraju. Zrzeszenie to powstało w celu współpracy przedsiębiorstw miejskiej komunikacji publicznej, reprezentowania wspólnych interesów przedsiębiorstw oraz wykonywania usług na rzecz członków zrzeszenia. Po raz kolejny odżyła koncepcja komunikacji tramwajowej w Lublinie. Firma „Metroprojekt” przedstawiła opracowane przez siebie 4 warianty układu linii tramwajowych oparte na założeniach perspektywicznego planu rozwoju przestrzennego miasta. „Problem budowy komunikacji szynowej na obszarze Lubelskiego Zespołu Miejskiego” był głównym tematem na zorganizowanej w dniach 11-12 maja 1982 r. w Lublinie ogólnokrajowej konferencji naukowo-technicznej. W roku 1982 r. istniejąca przy MPK szkoła zawodowa po raz kolejny zmieniła swoją siedzibę. Tym razem z Głuska została przeniesiona do budynku Szkoły Podstawowej w Jastkowie. Z dniem 1 września 1983 r. powołane zostało Technikum Samochodowe, a szkoła otrzymała nazwę Zespołu Szkół Samochodowych MPK w Lublinie z siedzibą w Jastkowie. Wówczas w jej skład wchodziły trzy szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Średnie Studium Zawodowe i Technikum Samochodowe.
Stale istniejący problem braku miejsc postojowych dla pojazdów MPK złagodziło nieco przejęcie przez MPK w 1983 r. terenu po starej cegielni wzdłuż ul. Nałęczowskiej. W styczniu tego samego roku prezydent miasta Lublina wyraził zgodę na reaktywowanie Samorządu Załogi MPK zawieszonego w momencie wprowadzenia stanu wojennego, w marcu zaś wpisano do rejestru związków zawodowych Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublina. W 1984 r. z ulic Lublina wycofane zostały ostatnie autobusy Jelcz i Autosan. W eksploatacji pozostały tylko Berliety i Ikarusy. Przekazano również do użytku pierwszą część nowej zajezdni na Majdanie Tatarskim. Przygotowano tam place postojowe dla 300 autobusów, stację paliw, lakiernię, halę obsług codziennych, stację diagnostyczną, magazyny i zaplecze socjalne.
15 grudnia 1985 r. w nowej zajezdni na Majdanie Tatarskim oddano do użytku halę napraw głównych ze stanowiskami naprawczymi, blacharskimi, nauki zawodu i częścią socjalną dla zatrudnionej załogi – wtedy też nastąpiła uroczysta przeprowadzka Zakładu Komunikacji Autobusowej Nr 2 do nowej zajezdni. Całkowite zakończenie budowy zajezdni na Majdanie Tatarskim nastąpiło w 1986 r. 1 lutego 1987 r. utworzone zostało Biuro Budowy Lubelskiego Tramwaju Szybkiego w celu przygotowania dokumentacji technicznej i prowadzenia działalności organizacyjnej nowej inwestycji – Lubelskiego Tramwaju Szybkiego. Co roku wzrastały koszty utrzymania przedsiębiorstwa – co związane było z szybko postępującym wzrostem cen materiałów i części zamiennych. W 1989 r. brakowało ponad 100 kierowców, aby można było wykorzystać w pełni posiadany tabor MPK. Spowodowane to było niskimi zarobkami jakie przedsiębiorstwo mogło zaoferować swoim pracownikom. Dotacje budżetowe tylko w niewielkim procencie pokrywały istniejące potrzeby. Niewiele zmieniły też wprowadzane trzykrotnie w ciągu roku - w kwietniu, sierpniu i listopadzie - podwyżki cen biletów. Wpływy z biletów pokryły tylko w jednej trzeciej koszty działalności przedsiębiorstwa. W okresie tym MPK wprowadziło własny system sprzedaży biletów – można je było kupić już nie tylko w kioskach „RUCHU”, ale także w niektórych pojazdach MPK, sklepach i u indywidualnych sprzedawców. Ze względu na trudności finansowe MPK zlikwidowało od 1 października linie nocne oraz niektóre podmiejskie, inne zaś zostały skrócone. Zlikwidowano też kilka przystanków na terenie miasta. Z początkiem 1990 r. wyodrębnił się jako samodzielna jednostka Zakład Komunikacji Miejskiej w Kraśniku. 1 stycznia 1991 r. Zespół Szkół Samochodowych w Jastkowie został przekazany pod Zarząd Kuratorium Oświaty i Wychowania. W sierpniu tego roku Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Lublinie przestało funkcjonować jako przedsiębiorstwo państwowe i na mocy Uchwały Zarządu Miasta Lublin z dniem 1 września 1991 r., zaczęło działalność jako Zakład Budżetowy. W 1992 r. lubelskie MPK jako pierwsze w Polsce wprowadziło system biletów okresowych. Od tego momentu pasażerowie mogli zakupić bilet okresowy na jedną lub wszystkie linie ważny przez kolejne 7, 10, 15, 30 i 90 dni. Dwa lata później, tj. w lipcu 1994 r., wprowadzono system biletów jednorazowych czasowych. Pasażer w zależności od długości trasy jaką ma do pokonania, a co za tym idzie w zależności od czasu potrzebnego na przejazd, kasował bilet 10-cio, 20-to lub 60-minutowy. W kwietniu 1994 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne rozszerzyło swoją działalność o świadczenie usług przewozowych dla osób niepełnosprawnych specjalnie do tego celu przystosowanymi mikrobusami. W tym samym roku w związku z remontem głównej ulicy Lublina – Krakowskiego Przedmieścia – zlikwidowana została funkcjonująca tam trakcja trolejbusowa.
W 1995 r. pojawiły się w Lublinie pierwsze autobusy niskopodłogowe – najpierw 4 Jelcze M121, nieco później Neoplany. W roku 1998 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne obsługiwało 43 linie autobusowe (i 5 podmiejskich) oraz 9 linii trolejbusowych.  3 października 1998 r. nastąpiło uroczyste wprowadzenie do ruchu trzech nowoczesnych trolejbusów skonstruowanych w MPK na bazie nadwozia Jelcza. Ponadto, poza taborem przeznaczonym do codziennej obsługi komunikacji miejskiej, przedsiębiorstwo posiada też pojazdy do przewozu osób niepełnosprawnych. Są to mikrobusy marki Volkswagen, które przystosowane są do transportu trzech osób na wózkach inwalidzkich oraz dwóch osób towarzyszących. Wyposażone są one w specjalne windy do załadunku wózków inwalidzkich wraz z siedzącymi na nich osobami.

1 stycznia 1998 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Lublinie z Zakładu Budżetowego przekształciło się w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Fakt ten pociągnął za sobą szereg zmian w zarządzaniu, strukturze organizacyjnej i działalności firmy. Nowa sytuacja prawno-ekonomiczna zmusiła do poszukiwania nowych rozwiązań, dzięki czemu możliwe jest zaspokojenie wciąż rosnących potrzeb mieszkańców Lublina na sprawnie funkcjonującą komunikację miejską. W skali miesiąca z usług MPK korzysta 10 mln pasażerów.
W odróżnieniu do innych polskich miast, w których likwidowano trakcje trolejbusowe, Lublin postawił na ekologię. Sukcesywnie, choć powoli, rozbudowywana jest sieć komunikacji trolejbusowej – 31 sierpnia 2000 r. oddano do użytkowania kolejny odcinek trakcji trolejbusowej i pętlę trolejbusową przy ul. Chodźki. W sierpniu 2001 r. na ulice Lublina wyjechał pierwszy trolejbus JELCZ EKO-BUS M121E skonstruowany w warsztatach MPK na bazie nadwozia JELCZ M121. Jest to niskopodłogowy, energooszczędny trolejbus, w którym dzięki zastosowaniu układu elektronicznego sterującego silnikiem uzyskuje się 30-procentowy odzysk energii. Najnowsze trolejbusy produkowane w MPK mają nowoczesny układ sterujący, co znacznie podnosi komfort usług, zaoszczędza zużywanie energii.  

MPK Lublin Sp z o.o. prowadzi również szereg działalności związanych z branżą motoryzacyjną. W lutym 2000 r. na terenie zajezdni trolejbusowej przy ul. Nałęczowskiej rozpoczęła swoją działalność Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, świadcząca pełny zakres usług diagnostycznych dla wszystkich rodzajów pojazdów. Nieco później uruchomiono punkt wymiany olejów oraz serwis opon do wszystkich rodzajów pojazdów. Widać więc wyraźnie, że pomimo obiektywnych trudności jakie obecnie napotyka cała gospodarka w Polsce, MPK Lublin Sp z o.o. stale rozszerza swoją ofertę i dba o wysoki poziom swoich usług.

Dowodem na to są zakupy nowego taboru. W kwietniu 2008 r. do Lublina trafił niskopodłogowy trolejbus Solaris Trollino 12 zakupiony w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Z kolei latem 2008 r. tabor autobusowy wzbogacił się o 20 nowych Solarisów Urbino 12. Na kolejne zakupy nie trzeba było długo czekać, 30 wozów – tym razem Mercedesów Conecto – przyjechało do Lublina w lipcu i wrześniu 2009 r.
Zmianie uległa także sytuacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, które wraz z podpisaniem 10-letniej umowy na świadczenie usług komunikacji miejskiej z gminą Lublin, od 1 grudnia 2009 r. stało się jednym z przewoźników. Umowa wyraźnie oddzieliła funkcję przewoźnika od organizatora transportu miejskiego, którym stał się Zarząd Transportu Miejskiego. Zmieniły się również zasady finansowania MPK. W związku z tym, że dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej trafiają bezpośrednio do budżetu gminy, spółka nie otrzymuje już dofinansowania z gminy Lublin. Źródłem przychodów jest wynagrodzenie za wykonane przewozy na liniach w komunikacji autobusowej i trolejbusowej oraz za usługi wspomagające.

Rok 2011 to dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie wielki przełom, jeśli chodzi o zakup trolejbusów i autobusów. Było to możliwe dzięki unijnym dotacjom, jakie otrzymało zarówno MPK jak i Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie.
Fot. Wojciech TurżańskiW kwietniu, maju i czerwcu na ulicach Lublina pojawiło się 15 trolejbusów Solaris Trollino 12. Zakup był możliwy dzięki funduszom z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013. MPK w Lublinie pozyskało na ten cel z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ponad 26 mln zł.
Dodatkowo w ramach projektu w czerwcu ruszyły prace przy modernizacji trzech podstacji zasilających trakcję trolejbusową przy ulicach: Garbarskiej, Kraśnickiej i Szczerbowskiego. W ramach modernizacji podstacji wymieniane są stare wyeksploatowane urządzenia na nowe oraz dodatkowo w ramach rozbudowy podstacji przy ul. Szczerbowskiego powstaje Centrum Sterowania Podstacjami - tzw. Centralna Dyspozytornia Mocy. Fundusze na ten cel pochodzą również z funduszy unijnych.

      


W lipcu, sierpniu i we wrześniu 2011 r. do taboru MPK Lublin dołączają z kolei autobusy marki Autosan oraz przegubowe Mercedesy Citaro. Pojazdy zostały przekazane miejskiemu przewoźnikowi przez Zarząd Transportu Miejskiego. Autobusy zakupiono w ramach projektu unijnego pn. „Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie”. Docelowo w taborze będą 53 szt. Autosanów i 27 Mercedesów Citaro. Wszystkie autobusy wyposażone zostały w klimatyzację przestrzeni pasażerskiej.


      

Wreszcie w lutym i marcu 2012 r. do Lublina dociera kolejna piętnastka trolejbusów marki Solaris Trollino 12 kupionych dzięki unijnej dotacji. Tym samym w toborze trolejbusowym dokonuje się wielka rewolucja. Większość pojazdów to nowe, niskopodłogowe trolejbusy wyposażone m.in. w biletomaty, monitoring i głosową zapowiedź przystanków. 

Koniec roku 2012 to kolejne zmiany w taborze MPK Lublin. W grudniu dołącza 20 sztuk 9-metrowych autobusów marki Autosan. Miniautobusy nie były dotychczas użytkowane w Lublinie. Pojazdy zostały przekazane miejskiemu przewoźnikowi przez Zarząd Transportu Miejskiego. Autobusy zakupiono w ramach projektu unijnego pn. „Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie”. Wszystkie autobusy są niskopodłogowe, wyposażone w klimatyzację przestrzeni pasażerskiej, monitoring oraz automaty do sprzedaży biletów. 


 

    Rok 2013 to dla MPK Lublin zastrzyk w postaci nowych trolejbusów. We wrześniu 2013 r. na ulice Lublina wyjechały pierwsze trolejbusy marki Solaris z dodatkowym napędem silnikowym. Firma Solaris Bus&Coach dostarczyła wozy wyposażone w układ jazdy autonomicznej w postaci silnika spalinowego. Alternatywny napęd pozwola na kierowanie trolejbusów odcinkami gdzie nie ma trakcji. Trolejbusy są niskopodłogowe, o długości 12 metrów, wyposażone w klimatyzacją przestrzeni pasażerskiej oraz monitoring. Dodatkowo posiadają automaty do sprzedaży biletów, a na siedzeniach umieszczona jest dedykowana tapicerka zawierająca wzór miejski. Łącznie do Lublina trafi 70 nowych trolejbusów. Firma Solaris dostarczy łącznie 20 trolejbusów Trollino 12M. Miasto zakupiło również 38 Ursusów T70116 oraz 12 trolejbusów przegubowych. Zakup taboru jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013, Działanie: III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego.

Od 1 września 2013 r. zaczęły obowiązywać w Lublinie przystanki „na żądanie”. Status ten otrzymały całe zespoły przystankowe, tj. przystanki „tam i z powrotem”, zlokalizowane z reguły naprzeciwko siebie - łącznie 125 przystanków. Status przystanków „na żądanie” otrzymały głównie przystanki zlokalizowane poza terenem Gminy Lublin, na których ok. 50% lub więcej zatrzymań autobusów następował bez wymiany pasażerów.

2 października 2013 r. ruszyło nowe połączenie Lublin - Świdnik. Wybrane kursy linii nr 55 zostały skierowane do Świdnika.

6 grudnia 2013 r. na ulice Lublina wyjechały pierwsze pojazdy MPK Lublin z wyklejonym herbem Lublina. Umieszczenie herbu na pojazdach komunikacji miejskiej było odpowiedzią na wnioski różnych środowisk, w tym również Rad Dzielnic jak i samych mieszkańców Lublina. Lubelski koziołek widniał już wcześniej na pojazdach lubelskiego MPK, został jednak zastąpiony przez logo „Lublin miasto inspiracji”.

W grudniu 2013 r. wyjechały na ulice Lublina pierwsze trolejbusy marki Ursus. Wozy posiadają dodatkowy napęd w postaci baterii akumulatorów, co umożliwia im pokonywania 5-km odcinków tras niewyposażonych w trakcję trolejbusową. Ponadto są to pojazdy niskopodłogowe, o długości 12-metrów, wyposażone w klimatyzacją przestrzeni pasażerskiej oraz monitoring. Dodatkowo posiadają automaty do sprzedaży biletów, a na siedzeniach umieszczona jest dedykowana tapicerka zawierająca wzór miejski. Konsorcjum polsko-ukraińskie dostarczy łącznie 38 trolejbusów, zakup taboru jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, Działanie: III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego.

    W roku 2014 r. trwają kolejne dostawy trolejbusów kupionych dzięki unijnym funduszom. W maju 2014 r. do Lublina dotarły pierwsze trolejbusy przegubowe. Lublin jest jedynym miastem w Polsce, który w taborze komunikacji miejskiej posiada takie pojazdy. Firma Solaris dostarczyła trolejbusy 18-metrowe, niskopodłogowe, z klimatyzacją przestrzeni pasażerskiej. Pojazdy są wyposażone w dodatkowy napęd w postaci baterii akumulatorów, który pozwala im pokonywać 5-km odcinki tras niewyposażone w trakcję trolejbusową. Trolejbusy posiadają monitoring oraz automaty do sprzedaży biletów, na siedzeniach umieszczona jest tapicerka zawierająca wzór miejski. Zakup taboru jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, Działanie: III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego.

 

    W roku 2014 rozszerzona została także oferta przewozowa. Komunikacją trolejbusową zostały objęte kolejne nowo wybudowane odcinki trakcji. Od 1 lutego 2014 r. do pętli na Felinie zostały skierowane wszystkie kursy linii nr 158, a od 1 kwietnia 2014 r. została także skierowana linia nr 156. Z kolei z końcem czerwca 2014 r. linie trolejbusowe nr: 151, 152 i 160 zostały wydłużone do nowo powstałej pętli przy ul. Powojowej, tj. pętli Abramowice. Jeśli zaś chodzi o funkcjonowanie komunikacji miejskiej na al. Unii Lubelskiej, to 31 października została uruchomiona nowa linia trolejbusowa 154 na trasie Zana ZUS - Zana - Wileńska - Głęboka - Narutowicza - al. Piłsudskiego - Al. Zygmuntowskie - al. Unii Lubelskiej - Podzamcze - Unicka - Obywatelska - Chodźki - Chodźki-szpital.

3 października 2014 r. w konkursie z Kurierem Lubelskim nadano imię „Gutek” odrestaurowanemu Jelczowi 272 Mex, potocznie zwanego „Ogórkiem”. Jelcz 272 Mex jeździł w przeszłości w Lublinie (lata 1971-1983), potem na kilka lat opuścił nasze miasto i trafił w ręce prywatnej osoby. W roku 2005 został odkupiony przez Lubelskie Towarzystwo Ekologicznej Komunikacji, ale ponieważ LTEK nie posiadało odpowiednich funduszy na remont, pojazd został sprzedany. W grudniu 2009 r. trafił do MPK Kielce, gdzie miał zostać odrestaurowany, jednak i tam to się nie udało. Decyzją Zarządu MPK Lublin, w marcu 2013 roku, „Ogórek” został odkupiony i rozpoczął się jego gruntowny remont od podstaw. Dziś, dzięki pracy mechaników i lakierników z lubelskiego MPK, autobusowi przywrócono dawną świetność. Autobus, tak jak było pierwotnie, jest czerwony, z kremowymi wykończeniami. Ma ponad 10 metrów długości, dwoje drzwi i 81 miejsc (28 siedzących i 53 stojące).

     Niezwykle ważnym momentem dla miejskiej komunikacji w roku 2015, było przeniesienie Zajezdni Trolejbusowej z al. Kraśnickiej na ul. Grygowej 56. 10 kwietnia 2015 r. obiekt przekazał Prezesowi Zarządu, Tomaszowi Fularze Prezydent Miasta Lublin, Krzysztof Żuk. Na uroczystości do Lublina zaproszone zostało szerokie grono gości z całej Polski – przede wszystkim przedstawicieli zakładów i przedsiębiorstw komunikacyjnych. Zajezdnia została wybudowana z unijnych funduszy, jej budowała trwała od czerwca 2013 r. Koszt to ponad 42 mln zł. Obiekt został przystosowany do obsługi 100 trolejbusów oraz 25 pojazdów zaplecza technicznego. Dla trolejbusów wybudowano dwie duże wiaty, pod którymi parkują pojazdy. To nowe rozwiązanie, którego nie było na dotychczasowej zajezdni przy al. Kraśnickiej. Nowością jest też system Vetra umożliwiający automatyczne sterowanie zwrotnicami na terenie zajezdni. Projekt objął także budowę hali obsługowo-naprawczej z nowoczesną myjnią i lakiernią, która spełnia rolę w pełni wyposażonego warsztatu i budynek administracyjny z zapleczem spełniającym najwyższe standardy. Tym samym zniknęła zajezdnia przy al. Kraśnickiej, która funkcjonowała od 1963 r.

 W czerwcu 2015 r. zakończony został projekt budowy autobusu elektrycznego, który został wyprodukowany w lubelskich zakładach Ursusa. Pojazd to wspólne dzieło firmy Ursus, MPK Lublin i Politechniki Lubelskiej. Autobus od 8 czerwca 2015 r. został skierowany do obsługi linii EKO. Wóz został odkupiony od konsorcjum i należy do taboru MPK Lublin. W ten sposób Lublin dołączył do grona polskich miast, w których będą w niedalekiej przyszłości eksploatowane elektrobusy. Zasilanie elektrycznego silnika Ekovolta zapewniają litowo-żelazowo-fosforowe baterie. Proces ładowania może odbywać się na dwa sposoby, pierwszy przez standardowe gniazdo sieciowe, drugi – z szybkiej ładowarki zamontowanej na przystanku i zasilanej z sieci trakcyjnej trolejbusów. Ładowarkę tego typu zainstalowano przy przystanku na al. Unii Lubelskiej.

W 2015 roku rozszerzona została także oferta przewozowa. Komunikacją trolejbusową zostały objęte kolejne nowo wybudowane odcinki trakcji. Od 1 września nastąpiło objęcie linią 160 odcinka trakcji trolejbusowej na ulicach Zemborzyckiej i Diamentowej. Dodatkowo od marca linia nr 159 wykorzystuje nowo wybudowane odcinki trakcji: Granitowa – Jana Pawła II do Ronda Kowcza – Armii Krajowej do Orkana. Ponadto, w czerwcu odbyły się konsultacje społeczne w sprawie nowego układu połączeń linii komunikacji miejskiej, w tym otwarte spotkania z mieszkańcami. W wyniku zakończonych konsultacji od 1 września 2015 r. został wprowadzony I etap zmian w układzie połączeń, uwzględniający:

- poprawę obsługi komunikacyjnej dzielnicy Ponikwoda poprzez wydłużenie linii nr 16 do Węglarza
- zmianę trasy linii 4 poprzez skierowanie jej ulicami: al. Tysiąclecia – Lwowska – al. Andersa, zamiast ul. Lubartowską (realizacja wniosków mieszkańców oraz Rad Dzielnic Kalinowszczyzna i Ponikwoda w sprawie uruchomienia bezpośredniego połączenia z al. Spółdzielczości Pracy, w celu, m.in. dowozu dzieci do szkoły przy ul. Lwowskiej)
- zmianę trasy linii nr 73 poprzez połączenie Felina z ul. Mickiewicza oraz dodatkowo skierowanie wybranych kursów na ul. Wygodną, w celu dowiezienia i powrotu dzieci do/ze szkoły przy ul. Zdrowej, ponadto wydłużenie godzin kursowania i uruchomienie kursów w weekendy
- zwiększenie częstotliwości kursowania w soboty, niedziele i dni świąteczne linii nr: 7, 40, 47 i 55
- wzmocnienie obsługi komunikacyjnej dzielnicy Abramowice poprzez regularną – 30- minutową częstotliwość kursowania linii nr 17
- wzmocnienie obsługi komunikacyjnej Lipniaka poprzez zmianę trasy linii nr 39
- wzmocnienie obsługi miejscowości Mętów i Abramowice Prywatne poprzez wydłużenie odpowiednio wybranych kursów linii nr 17 i 73
- wydłużenie wybranych kursów linii nr 21 w dzień powszedni do Felin Europark.

W wyniku współpracy z władzami gmin ościennych w roku 2015 nastąpił kolejny etap rozszerzania oferty przewozowej poza granice gminy Lublin. 10 sierpnia 2015 r. została uruchomiona nowa linii nr 5 do Świdnika i Mełgwi, która na swojej trasie przejazdu uwzględnia obsługę Portu Lotniczego. Z kolei 1 września nastąpiło objęcie obsługą komunikacyjną Gminy Jastków poprzez wydłużenie linii nr 20 wybranymi kursami we wszystkie dni tygodnia do Jastkowa oraz uruchomienie nowej linii nr 33 do Tomaszowic.

Rok 2016 był obfity w zmiany, przede wszystkim w zakresie oferty przewozowej – nowe linie, modyfikacje tras czy zwiększenie częstotliwości kursowania.

Od połowy grudnia do obsługi linii komunikacji miejskiej zostało skierowanych 30 fabrycznie nowych autobusów marki Mercedes Conecto. Usługi przewozu świadczy spółka Warbus z Warszawy 20 autobusami przegubowymi i 10 o standardowej długości 12 m. Są to pojazdy w całości niskopodłogowe, klimatyzowane, wyposażone w monitoring i biletomaty. Pojazdy posiadają dodatkowo elektroniczne zewnętrzne tablice kierunkowe i wewnętrzne
Ponadto, jeszcze w wakacje, świadczenie usług przewozowych na zlecenie ZTM w Lublinie rozpoczęło konsorcjum firm, którego liderem są Lubelskie Linie Autobusowe. Firma wygrała przetarg na tzw. „pakiet konopnicki” i obsługuje linie nr: 12, 33, 39, 78, 79 i 85 ośmioma autobusami 12-metrowymi marki Maz i Solbus.

I kwartał 2016 r. zaowocował dużym pakietem zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Wówczas nastąpiło skierowanie linii nr 14 do przystanku Węglinek oraz wydłużenie linii nr 16 do pętli Rudnik. Ponadto na linii 159 wprowadzono w dzień powszedni w godzinach szczytu komunikacyjnego częstotliwość priorytetową 7–8 min. W marcu uruchomione zostały dwie nowe linie: 30 i 157. Wprowadzono także zmiany tras linii autobusowych i trolejbusowych nr: 13, 16, 152 i 154. Nastąpiła również elektryfikacja linii 28 wraz ze zmianą trasy i numeracji na 161. Od marca zwiększono także częstotliwość kursowania linii nr 151 w dzień powszedni do 7–8 minut. Wzmocniono również obsługę Strefy Ekonomicznej na Felinie poprzez wydłużenie wybranych kursów linii nr: 21 i 23 do Ronda Przemysłowców oraz skierowanie kursów wariantowych linii 14 ulicami: …Witosa – Moritza – Vetterów do Felin Uniwersytet. Dalsze, istotne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej nastąpiły jesienią. Od 1 września 2016 r. linia nr 47 została wydłużona do pętli Zbożowa. Z kolei od 1 października 2016 r. nastąpiło wydłużenie wybranych kursów linii nr 4 do Dysa oraz linii nr 74 do Rudnik-kościół.

W wyniku współpracy z władzami gmin ościennych, nastąpił kolejny etap rozszerzania oferty przewozowej poza granice Gminy Lublin. 13 sierpnia 2016 r. ruszyło nowe połączenie do Świdnika obsługiwane autobusami komunikacji miejskiej – linia nr 35. Nowe kursy uwzględniają teren Kalinówki oraz zapewniają dojazd do cmentarza w Świdniku. To wynik współpracy ZTM w Lublinie z władzami gmin ościennych Świdnik oraz Głusk i kolejny etap rozszerzania oferty przewozowej poza granice Gminy Lublin. Konstrukcja trasy linii nr 35 zapewnia dowóz pasażerów do dużego węzła przesiadkowego na Felinie, skąd mogą kontynuować podróż innymi liniami.

W związku z przeniesieniem miejsca przesiadkowego dla komunikacji nocnej z Placu Litewskiego na Plac Wolności zmianie uległy trasy linii nocnych, zgodnie z przeprowadzonymi konsultacjami społecznymi. Od połowy maja 2016 r. linia N1 obsługuje relację Paderewskiego – Żeglarska, linia N2 łączy Gęsią z Felinem i wybranymi kursami obsługuje teren Świdnika, natomiast linia N3 kursuje na trasie Skansen – Abramowice z uwzględnieniem obsługi ul. Nowy Świat. Poza zmianami tras linii nocnych nastąpiło także zwiększenie częstotliwości ich kursowania. W dwie noce w tygodniu, z piątku na sobotę oraz z soboty na niedzielę linie nocne kursują co 30 minut. W październiku, w pierwszej kolejności zwiększona została częstotliwość w przedziale czasowym od 23:30 do 1:30, czyli wprowadzone zostały kursy o godz. 00:00 i 01:00. Kolejne dwa dodatkowe kursy o godz. 23:00 i 02:00 zaczęły obowiązywać od listopada 2016 r.

Od 1 lutego 2016 r. wszedł w życie nowy cennik biletów komunikacji miejskiej. Nastąpiło uproszczenie taryfy, poprzez likwidację droższych biletów w komunikacji nocnej. Na liniach nocnych obowiązują te same stawki co w komunikacji dziennej. Dodatkowo, wprowadzono nowe rodzaje biletów oraz zmianę cen biletów czasowych, okresowych i biletu sprzedawanego przez kierowcę. Ceny biletów rodzinnych oraz biletów okresowych na okaziciela pozostały na dotychczasowym poziomie. Ponadto, z końcem października wprowadzono nową szatę graficzną biletów komunikacji miejskiej. Nowe bilety różnią się od obecnych przede wszystkim rozmieszczeniem i symboliką elementów wchodzących w skład grafiki. Nowy wzór biletów został przygotowany przez Referat ds. Marketingu Miasta.

Rok 2017

Lublin pionierem w dziedzinie elektromobilności
Miasto Lublin 20 lutego 2017 r. podpisało list intencyjny z Ministerstwem Rozwoju i Finansów oraz Ministerstwem Energii i Polskim Funduszem Rozwoju S.A., który zakłada podjęcie współpracy z Rządem RP na rzecz rozwoju elektromobilności w Polsce.
Atutami Lublina jest stały rozwój transportu zbiorowego, ukierunkowanego na elektromobilność od 63 lat. Założeniem jest realizacja celów „Planu rozwoju elektromobilności w Polsce”. Lublin posiada niezbędną infrastrukturę, którą tworzy ponad 61 km trakcji trolejbusowych oraz największy system „pojazdów na szelkach” liczący 90 trolejbusów kursujących na 12 liniach i 111 trolejbusów w inwentarzu (wszystkie pojazdy są produkcji polskiej, w tym 38 trolejbusów wyprodukowanych w Lublinie przez firmę URSUS). Dodatkowo Lublin posiada także 12 podstacji trolejbusowych zarządzanych zdalnie przez Centrum Sterowania Mocą. Trolejbusowa sieć trakcyjna może być wykorzystywana jako sieć wewnętrzna do testowania urządzeń stabilizujących sieć elektroenergetyczną i systemów magazynowania energii. W mieście powstał również autobus elektryczny URSUS Elektrowolt, stanowiący bazę do badań przygotowawczych dla systemu autobusu elektrycznego.

Plany rozwoju transportu zbiorowego na lata 2014-2020 przewidują zakup 40 nowych trolejbusów, budowę 3 podstacji zasilających trakcję trolejbusową oraz budowę 10 km nowej trakcji trolejbusowej. Lublin ma również plany uruchomienia systemu autobusu elektrycznego, obejmującego autobusy elektryczne (32 w ramach projektów podstawowych i około 35 w ramach projektów rezerwowych) oraz stanowiska szybkiego ładowania (7 w ramach projektów podstawowych i 5 w ramach projektów rezerwowych). Pojazdy będą wyposażone w ogniwa umożliwiające przejazd minimum 40 km pomiędzy ładowniami – czas ładowania ok. 10 minut na przystanku końcowym (pętli).

MPK Lublin członkiem PZPTP
W środowisku komunikacyjnym pojawił się nowy podmiot – Polski Związek Pracodawców Transportu Publicznego z siedzibą w Warszawie. MPK Lublin znalazło się wśród członków-założycieli, a Prezes Zarządu MPK Lublin, Tomasz Fulara objął funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej PZPTP. Związek został zarejestrowany 21 marca i powstał, by wspólnie podejmować działania na rzecz współpracy z innymi organizacjami pracodawców, w celu kształtowania harmonijnego rozwoju gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem branży komunikacyjnej.
Wśród założycieli znalazły się podmioty zrzeszone zarówno w Izbie Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, czy UITP, jak i podmioty spoza tych organizacji, w tym najwięksi organizatorzy komunikacji miejskiej w Polsce. Do Polskiego Związku Pracodawców Transportu Publicznego należą przewoźnicy oraz organizatorzy komunikacji miejskiej (np. MZA Warszawa, ZTM Warszawa, MPK Łódź, MPK Kraków, MPK Lublin, ZTM Lublin, MPK Olsztyn, KPKM Białystok, KZKGOP oraz MZK Grudziądz).

MPK Lublin laureatem w konkursie „Lodołamacze”
Za wybitne osiągnięcia na rzecz osób niepełnosprawnych Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Lublinie otrzymało nagrodę w konkursie „Lodołamacze 2017”. 18 września br. w Urzędzie Wojewódzkim nagrodę odebrał Prezes Zarządu, Tomasz Fulara. MPK Lublin zajęło III miejsce w kategorii „Instytucja”. Lubelskie MPK doceniono za zatrudnianie osób niepełnosprawnych i stworzenie im warunków do funkcjonowania.

Podpisanie umowy na dzierżawę autobusów przegubowych
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Lublinie podpisało 29 września 2017 r. umowę z Konsorcjum Solaris Bus & Coach S. A. oraz Millennium Leasing Sp. z o.o., na dzierżawę 15 autobusów przegubowych. Zgodnie z umową, pierwsze pięć autobusów dotrze do Lublina najpóźniej do 6 lutego 2018 r., natomiast pozostałe 10 sztuk – maksymalnie do 26 lutego 2018 r. Nowe wozy będą niskopodłogowe, klimatyzowane, spełniające najwyższe europejskie normy ochrony środowiska (EURO 6), wyposażone w monitoring, z elektronicznymi wyświetlaczami, wyposażone w głosową zapowiedź przystanków oraz posiadające tzw. „ciepłe guziki”. Dodatkowo mają być wyposażone w biletomaty, w których będzie można płacić kartą. W nowych autobusach mają być też porty USB do ładowania telefonu czy tabletu oraz bramki do zliczania pasażerów. Dzierżawa potrwa 10 lat, MPK Lublin zapłaci Konsorcjum Solaris Bus & Coach S. A. oraz Millennium Leasing Sp. z o.o. ponad 31 mln zł.

Zmiany na liniach komunikacyjnych
• Wzmocnienie obsługi komunikacyjnej dzielnicy Ponikwoda oraz rejonu ul. Nowy Świat poprzez uruchomienie nowej linii nr 11
• Wzmocnienie obsługi komunikacyjnej północnej części ul. Sławinkowskiej poprzez wydłużenie wybranych kursów linii nr 30 do Smug
• Wydłużenie wybranych kursów linii nr 35 do przystanku Świdnik-stadion
• Skierowanie linii nr: 152 i 154 przez nowy most „700-lecia Lublina” – zwiększenie obsługi komunikacyjnej rejonu Dworca PKP
• Wprowadzenie obsługi komunikacyjnej w miejscowości Stasin poprzez linie nr: 12 i 54
• Wzmocnienie obsługi Strefy Ekonomicznej poprzez wydłużenie wybranych kursów linii nr: 21, 23 i 47 do pętli Felin Spiessa
• Wzmocnienie obsługi komunikacyjnej rejonu ul. Dożynkowej, dzielnicy Bursaki, Centrum Handlowego IKEA i Lubelskiego Rynku Hurtowego w Elizówce poprzez wydłużenie trasy przejazdu linii nr: 23 i 42
• Uruchomienie nowej linii Zielona z dzielnic Sławin, Szerokie, Lipniak w kierunku ul. Grygowej
• Uruchomienie nowej linii nr 52 do Świdnika Dużego

Zakup taboru przez Gminę Lublin:
W dniu 5 lipca 2017 r. Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie w imieniu Gminy Lublin podpisał umowę z Konsorcjum URSUS BUS 11, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza na zakup i dostawę 15 sztuk fabrycznie nowych, nieeksploatowanych, niskopodłogowych, klimatyzowanych, wyposażonych w monitoring trolejbusów przegubowych klasy MEGA. Trolejbusy mają zostać dostarczone przez Wykonawcę do 21 maja 2018 r. Zakup trolejbusów jest współfinansowany z projektu unijnego „Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF”, a tabor zaplanowany jest do obsługi m.in. linii nr: 151 i 161.

W dniu 3 sierpnia 2017 r. Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie w imieniu Gminy Lublin podpisał umowę z URSUS BUS S.A., którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza na zakup i dostawę 8 sztuk fabrycznie nowych, nieeksploatowanych, niskopodłogowych, klimatyzowanych, wyposażonych w monitoring oraz biletomaty z możliwością płatności kartą autobusów jednoczłonowych klasy MAXI. Autobusy mają zostać dostarczone przez Wykonawcę do 29 maja 2018 r. Zakup trolejbusów jest współfinansowany z projektu unijnego „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, a tabor zaplanowany jest do obsługi m.in. linii nr: 44 i 74.

W dniu 4 sierpnia 2017 r. Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie w imieniu Gminy Lublin podpisał umowę z Solaris Bus & Coach S.A., którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza na zakup i dostawę 6 sztuk fabrycznie nowych, nieeksploatowanych, niskopodłogowych, klimatyzowanych, wyposażonych w monitoring oraz biletomaty z możliwością płatności kartą autobusów przegubowych klasy MEGA. Autobusy mają zostać dostarczone przez Wykonawcę do 30 marca 2018 r. Zakup trolejbusów jest współfinansowany z projektu unijnego „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, a tabor zaplanowany jest do obsługi m.in. linii nr 17.

W dniu 4 sierpnia 2017 r. Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie w imieniu Gminy Lublin podpisał umowę z Solaris Bus & Coach S.A., którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza na zakup i dostawę 9 sztuk fabrycznie nowych, nieeksploatowanych, niskopodłogowych, klimatyzowanych, wyposażonych w monitoring oraz biletomaty z możliwością płatności kartą autobusów przegubowych klasy MEGA. Autobusy mają zostać dostarczone przez Wykonawcę do 30 marca 2018 r. Zakup trolejbusów jest współfinansowany z projektu unijnego „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie”, a tabor zaplanowany jest do obsługi m.in. linii nr 55. 

Rok 2018 to przede wszystkim dostawy nowego taboru – trolejbusów i autobusów.

W połowie lutego na ulice Lublina wyjechały nowe, przegubowe autobusy marki Solaris. 18- metrowe Solarisy są niskopodłogowe i przystosowane do przewożenia osób niepełnosprawnych; klimatyzowane; spełniające najwyższe europejskie normy ochrony środowiska (EURO 6); wyposażone w monitoring; z elektronicznymi wyświetlaczami; wyposażone w głosową zapowiedź przystanków oraz posiadające tzw. „ciepłe guziki”. W nowych autobusach są też porty USB oraz bramki do zliczania pasażerów. Dzięki dostawom z ruchu można było wycofać najstarsze pojazdy – Neoplany i Jelcze.

20 lutego MPK Lublin podpisało umowę z Konsorcjum URSUS BUS S.A. oraz mLeasing Spółka z o.o. na dzierżawę dziesięciu 12-metrowych autobusów. Wszystkie wozy mają być niskopodłogowe i przystosowane do przewożenia osób niepełnosprawnych, z klimatyzacją, spełniające najwyższe europejskie normy ochrony środowiska (EURO 6), wyposażone w monitoring, z elektronicznymi wyświetlaczami, wyposażone w głosową zapowiedź przystanków oraz posiadające tzw. „ciepłe guziki”. Dodatkowo mają być wyposażone w biletomaty, w których będzie można płacić kartą. W nowych autobusach będą też porty USB i bramki do zliczania pasażerów.

W lipcu Narodowa Rada Ekologiczna nagrodziła MPK Lublin za działalność na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego regionu oraz świadomości ekologicznej Polaków przyznając jej tytuł „EKOJANOSIKA 2018”. Nagroda wręczona została przez Posłów Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska oraz Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Lubelskie MPK od lat inwestuje w rozwój niskoemisyjnego transportu. Spółka podejmuje szereg działań w zakresie modernizacji posiadanego taboru, zaplecza technicznego oraz infrastruktury niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie. MPK włącza się także w szereg działań proekologicznych mających na celu promowanie komunikacji miejskiej jako ekologicznego środka transportu.

We wrześniu tabor lubelskiego MPK wzbogacił się o 15 nowych trolejbusów przegubowych marki Ursus. Niskopodłogowe trolejbusy są wyposażone w klimatyzację i monitoring. Posiadają biletomaty przyjmujące płatność monetami, jak również kartą płatniczą. Wyposażenie pojazdów obejmuje także gniazdka ładowania telefonów komórkowych oraz bramki liczące pasażerów. Lublin, jako jedyne miasto w kraju, posiada trolejbusy o długości 18 metrów. Liczba trolejbusów przegubowych wzrosła do 27 sztuk. W związku z zakupem tego rodzaju pojazdów, wskaźnik taboru wielkopojemnego w komunikacji miejskiej wynosi obecnie 34%.

W październiku do floty pojazdów komunikacji miejskiej dołączyło 8 fabrycznie nowych autobusów marki Ursus. Dostawa tej partii wozów jest jednoznaczna z wycofaniem z ruchu ostatnich czterech wysokopodłogowych autobusów marki Jelcz 120M, będących własnością MPK Lublin. Oznacza to koniec pewnej epoki w lubelskiej komunikacji miejskiej. Teraz do ruchu kierowany jest tylko i wyłącznie tabor niskopodłogowy. Autobusy mają 12-metrów długości, spełniające najwyższą normę emisji spalin Euro 6. Ponadto pojazdy są niskopodłogowe, przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, monitorowane i klimatyzowane. Na wyposażeniu autobusów znajdują się również biletomaty z możliwością płatności kartą, bramki liczenia pasażerów oraz cztery podwójne porty USB do ładowania urządzeń mobilnych. Zakup 8 autobusów jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach projektu „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

W grudniu 2018 r. na ulice Lublina wyjechała pierwsza piątka 12-metrowych autobusów marki Ursus. Wszystkie wozy są niskopodłogowe i przystosowane do przewożenia osób niepełnosprawnych, z klimatyzacją, spełniające najwyższe europejskie normy ochrony środowiska (EURO 6), wyposażone w monitoring, z elektronicznymi wyświetlaczami, wyposażone w głosową zapowiedź przystanków oraz posiadające tzw. „ciepłe guziki”. Wyposażone są też w biletomaty, w których można płacić kartą. W nowych autobusach są też porty USB i bramki do zliczania pasażerów. MPK Lublin podpisało umowę z Konsorcjum URSUS BUS S. A. oraz mLeasing Spółka z o.o. na dzierżawę dziesięciu 12-metrowych autobusów w lutym 2018 r. Kolejna transza pięciu Ursusów ma wyjechać na ulice w styczniu 2019 r.

W roku 2019 podpisano trzy umowy na dostawę nowych elektrycznych pojazdów.

Tabor komunikacji miejskiej powiększy się łącznie o 20 elektrobusów oraz 15 przegubowych trolejbusów. Wartość kontraktów zawartych przez ZTM Lublin z firmą Solaris przekracza 106 mln zł. Wraz z dostawą autobusów elektrycznych zostanie dostarczona także infrastruktura do ich ładowania. Pierwsze trolejbusy trafią do Lublina w listopadzie 2020 roku. Zakończenie dostaw autobusów elektrycznych planowane jest we wrześniu 2021 roku. Dodatkowo, z końcem roku zostały ogłoszone kolejne postępowania na dostawę łącznie 12 fabrycznie nowych autobusów elektrycznych. Dostawy pojazdów w ramach tych postępowań przewidziano w latach 2021-2022.

Z końcem października 2019 r. został oddany do użytkowania pierwszy w Lublinie parking typu Park&Ride. Został on zlokalizowany przy granicy miasta na terenie nowo wybudowanej pętli „Choiny”. Parking jest przeznaczony dla osób, które dojeżdżają z przedmieść, sąsiednich gmin i korzystają z komunikacji miejskiej. Parking przeznaczony jest dla 54 samochodów osobowych, zawiera także 4 stanowiska typu Kiss&Ride, przeznaczone do krótkiego postoju dla samochodów, które podwożą osoby korzystające z komunikacji miejskiej. W rejonie parkingu znajdują się wiaty wypoczynkowe oraz miejsce na około 100 rowerów.

21 listopada 2019 r. Gmina Lublin podpisała z MPK Lublin Sp. z o.o. nową umowę powierzenia usług transportowych. Przedmiotem umowy jest określenie zasad świadczenia przez MPK na rzecz Miasta usług komunikacji miejskiej. Umowa określa m.in. zakres i standardy świadczenia usług, warunki techniczne dotyczące taboru oraz prognozowaną ilość wozokilometrów na kolejne lata. Umowa weszła w życie 1 stycznia 2020 r. i będzie obowiązywała do dnia 31 grudnia 2029 r.

Kolejne wyzwanie dla komunikacji lubelskiej to nowy system biletu elektronicznego. Wdroży go konsorcjum firm: Mera Systemy i R&G Plus. W ramach tego projektu zostaną uruchomione nowoczesne, niedostępne dotychczas w lubelskiej komunikacji miejskiej metody pobierania opłat. Możliwe będzie wprowadzenie m.in. degresywnej taryfy przystankowej (check in/out). W praktyce oznacza to, że pasażer zapłaci za tyle przystanków, ile przejechał. Ponadto zostanie uruchomiona możliwość zakupu biletów okresowych na dowolną liczbę dni. Z kolei rozwiązanie w postaci elektronicznej portmonetki pozwoli na gromadzenie środków w celu zakupu biletów. Uruchomienie systemu planowane jest na sierpień 2021 r.

W roku 2019 oddano do użytkowania nowe odcinki trakcji trolejbusowej na ulicach: Grygowej, Mełgiewskiej, na ul. Chodźki od istniejącej pętli trolejbusowej do ul. Smorawińskiego, na ulicach Smorawińskiego, Szeligowskiego oraz Choiny. Trolejbusy korzystają z ponad 70 km trakcji, z czego większość powstała w ramach projektów unijnych zrealizowanych w ostatnich latach.

Rok 2019 to „porządki” w numeracji linii trolejbusowych. W wyniku przeprowadzonych ankiet wśród pasażerów, trzy linie trolejbusowe otrzymały nowe numery: linia 10 zmieniła się w 150, 19 w 162, zaś linia nr 162 przenumerowała się w 202.

Rok 2020
Ze względu na pandemię koronawirusa był to wyjątkowo trudny rok, także dla komunikacji miejskiej.

Początek roku przyniósł zmiany w regulaminie przewozu osób i rzeczy, obowiązującego w pojazdach komunikacji miejskiej. Z punktu widzenia pasażera najważniejsze zmiany dotyczą funkcjonowania przystanków na żądanie. Po wejściu w życie nowych przepisów pasażer zamierzający skorzystać z przystanku „na żądanie” zobowiązany jest zasygnalizować ten fakt poprzez zajęcie miejsca w pobliżu krawędzi chodnika lub wyraźne podniesienie ręki. Drugim ważnym aspektem, było zobowiązanie osób zajmujących miejsca przeznaczone dla osób starszych, niepełnosprawnych, z dzieckiem na ręku oraz miejsca dla wózków dziecięcych i inwalidzkich, do ich zwolnienia na rzecz osób uprawnionych.

Znając ostateczną kwotę środków przeznaczonych na funkcjonowanie komunikacji miejskiej oraz poziom kosztów, mających realny wpływ na stawkę wozokilometra, z początkiem roku została zaktualizowana oferta przewozowa komunikacji miejskiej. Nowe rozkłady jazdy zaczęły obowiązywać z początkiem lutego i były wypadkową możliwości finansowych, jak również pierwszego etapu analiz badań napełnienia pojazdów komunikacji miejskiej. Znaczne uszczuplenie dochodów budżetu miasta na 2020 rok, ze względu na zmiany wprowadzone centralnie, m.in. w systemie podatku dochodowego (obniżenie stawki PIT z 18% do 17%, podwyższenie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników, wprowadzenie zwolnienia od podatku PIT dla pracowników w wieku do 26 lat) czy negatywne konsekwencje związane z niedoszacowaniem subwencji oświatowej, spowodowało konieczność podjęcie działań mających na celu ograniczenie wydatków gminy, czego konsekwencją było m.in. zmniejszenie środków na funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Ponadto intensywny wzrost kosztów osobowych związany ze wzrostem płacy minimalnej, jak i kosztów eksploatacyjnych (koszty energii elektrycznej, oleju napędowego) bezpośrednio dotyka także branżę komunikacyjną i przekłada się na wzrost kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej. Jest to problem ogólnopolski, z którym zderzają się także inne samorządy, nie tylko Lublin. Niektóre miasta (np. Kielce, Białystok, Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia) w obliczu rosnących kosztów zdecydowały się nawet na podwyżkę cen biletów. Od 11 lutego, na polecenie Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka wybrane linie zostały wzmocnione dodatkowymi kursami w godzinach szczytu komunikacyjnego, tak aby na newralgicznych odcinkach wzmocnić podaż, a jednocześnie poprawić komfort podróży. W związku z decyzją Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka o przesunięciu w budżecie miasta 5 mln zł na funkcjonowanie komunikacji miejskiej, w marcu ZTM w Lublinie wprowadził kolejne kompleksowe zmiany w rozkładach jazdy.

Od początku pojawienia się koronawirusa na świecie Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie wspólnie z MPK Lublin oraz przewoźnikami prywatnymi prowadził działania związane z profilaktyką na wypadek ewentualnego zagrożenia koronawirusem w Polsce. Już od 5 marca br. zawieszono funkcję „ciepłego guzika” w pojazdach komunikacji miejskiej. Przewoźnicy kontynuowali dezynfekcję wnętrza pojazdów, tj. poręczy, kasowników i biletomatów. Podstawowe informacje na temat koronawirusa i sposobów zapobiegania zakażeniu, pasażerowie mogli znaleźć na nośnikach reklamowych dostępnych w przestrzeni związanej z komunikacją miejską. W pojazdach wyświetlane były spoty dotyczące zasad higieny. Był to element ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej dotyczącej koronawirusa, prowadzonej przez Ministerstwo Zdrowia. Wraz z pojawieniem się pierwszych potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w województwie lubelskim, 12 marca br. ZTM w Lublinie podjął kolejne działania profilaktyczne mające przeciwdziałać rozpowszechnianiu się wirusa. Wzorem innych miast została wstrzymana sprzedaż biletów przez kierowców w środkach komunikacji miejskiej. Dodatkowo, w trosce o bezpieczeństwo kierowców i pasażerów w każdym autobusie oraz w trolejbusie wydzielone zostały specjalne strefy obejmujące obszar w rejonie kabiny, pierwszych drzwi oraz pierwszych siedzeń. Od 18 marca, z uwagi na ogłoszony przez Ministra Zdrowia stan zagrożenia epidemicznego i wyraźnie zmniejszony popyt na usługi świadczone przez komunikację miejską, zaczął obowiązywać specjalny rozkład jazdy, zbliżony do tego, który obowiązywał w okresie ferii zimowych. Zawieszono także funkcjonowanie linii nocnych N1, N2 i N3. W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. wprowadzającym ograniczenia w zakresie przemieszczania się, w tym również środkami transportu publicznego, pojazdy komunikacji miejskiej w okolicy drzwi zostały oznakowane specjalnymi naklejkami informującymi o zakazie wejścia do pojazdu w przypadku przekroczenia maksymalnej liczby osób mogących znajdować się w pojeździe. 10 kwietnia br. wychodząc naprzeciw wnioskom pasażerów, Lublin dołączył do miast, które zdecydowały się na wyłączenie klimatyzacji w środkach transportu publicznego. Od 16 kwietnia br. decyzją Ministra Zdrowia wprowadzono obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Tym samym od tego terminu podczas podróży komunikacją miejską pasażerowie zostali zobligowani do przestrzegania tego przepisu. 4 maja Prezydent Miasta Lublin zwrócił się z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego o złagodzenie obowiązujących limitów w środkach transportu miejskiego. Ponadto, we wspólnym liście z dnia 7 maja, członkowie Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, Polskiego Związku Pracodawców Transportu Publicznego i Unii Metropolii Polskich postulowali o zwiększenie dopuszczalnej liczby pasażerów w pojazdach komunikacji miejskiej oraz wsparcie finansowe dla branży transportu publicznego. 13 maja br. rząd przedstawił III etap powrotu do „nowej normalności” obejmujący także tak bardzo oczekiwane zmiany w komunikacji miejskiej. Zmieniona została dopuszczalna pojemność pojazdów. Tym samym od 18 maja zwiększyła się o połowę liczba przewożonych pasażerów w lubelskich autobusach i trolejbusach - do 30% łącznej liczby miejsc siedzących i stojących. Od 1 czerwca br. zwiększony został limit pasażerów w środkach transportu publicznego. Wynosił on wówczas 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących. Od nocy z 18/19 czerwca powróciła komunikacja nocna. W okresie wakacyjnym linie nocne kursowały w noce z czwartku na piątek, z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę z częstotliwością co 60 minut. Od 22 czerwca, sukcesywnie w autobusach i trolejbusach ponownie zostały włączone układy klimatyzacji i wentylacji. Od 29 czerwca przestały obowiązywać strefy wydzielone dla kierowców. Nadal jednak utrzymany został brak możliwości zakupu biletu u prowadzącego pojazd.

W lipcu Nadzór Ruchu lubelskiego MPK wspólnie ze Strażą Miejską rozdawał pasażerom maseczki ochronne w pojazdach komunikacji miejskiej. Akcja prowadzona była na głównych liniach komunikacyjnych i miała charakter informacyjny. Celem było przypomnienie pasażerom o obowiązku zakrywania ust i nosa w pojazdach komunikacji miejskiej. Z początkiem roku szkolnego, w związku z powrotem uczniów do zajęć stacjonarnych, zaczęły obowiązywać nowe rozkłady jazdy zbliżone do tych obowiązujących do 16 czerwca br. W październiku w związku z rosnącą skalą zachorowań, a przede wszystkim w trosce o bezpieczeństwo kierowców i pasażerów w autobusach i trolejbusach lubelskiej komunikacji miejskiej, ponownie wydzielone zostały specjalne strefy w pojazdach. Obejmują one obszar w rejonie kabiny oraz pierwszych drzwi. W październiku Nadzór Ruchu lubelskiego MPK wspólnie ze Strażą Miejską ponownie rozdawał maseczki ochronne pasażerom komunikacji miejskiej. Od 17 października Lublin znalazł się w czerwonej strefie. Ponownie zaostrzony został limit pasażerów w środkach transportu publicznego do 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (z limitem zajmowania 50% miejsc siedzących). W celu utrzymania restrykcyjnych limitów konieczne było uruchomienie tzw. „kursów bisowych. Z powodu wprowadzenia kolejnych obostrzeń, takich jak nauczanie zdalne w szkołach i na uczelniach wyższych oraz praca zdalna m.in. w administracji publicznej, odnotowano wyraźnie zmniejszony popyt na usługi świadczone przez komunikację miejską. W związku z powyższym od 12 listopada zaczął obowiązywać nowy rozkład jazdy.

Rok 2020 to także kolejne elektrobusy dla Lublina. Pojazdy dostarczy firma Solaris. ZTM w Lublinie w roku 2020 rozstrzygnął postępowania przetargowe i podpisał umowę odpowiednio na dostawę 5 i 7 pojazdów. Wartość obu zamówień opiewa na kwotę ponad 32 mln zł. Autobusy elektryczne będą niskopodłogowe, o długości 12 metrów, przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, monitorowane i klimatyzowane. Na pokładzie pojazdów znajdą się biletomaty z możliwością płatności kartą. Nowy tabor będzie miał zamontowane bramki liczenia pasażerów oraz porty USB do ładowania urządzeń mobilnych. Dostawy pojazdów są przewidziane na listopad 2021 roku (7 sztuk) oraz kwiecień 2022 roku (5 sztuk). Z końcem roku ogłoszony został także przetarg na zakup 7 autobusów elektrycznych przegubowych wraz z ładowarkami. Pojazdy mają trafić do Lublina do końca maja 2023 r. Będą to autobusy klasy mega, klimatyzowane, niskopodłogowe, wyposażone m.in. w porty do ładowania urządzeń mobilnych, monitoring, biletomaty oraz system zliczania pasażerów.

W 2020 r. ruszył nowy program lojalnościowy dla mieszkańców Lublina. Od 31 lipca zainteresowani programem mogli złożyć wniosek o identyfikator na Karcie Biletu Elektronicznego. Takie rozwiązanie pozwala mieszkańcom korzystać z licznych ulg i zniżek na usługi oferowane przez Miasto i partnerów programu. Ideą Lubelskiej Karty Miejskiej, poza systemem premiowania, jest także budowanie więzi z miastem i pozyskiwanie nowych mieszkańców. Ponad 17,5 tys. nadanych znaczników oraz 50 partnerów programu, to bilans funkcjonowania Lubelskiej Karty Miejskiej (LKM) w 2020 roku. Lubelska Karta Miejska jest pierwszym elementem nowego systemu Lubelskiego Biletu Karty Aglomeracyjnej (LUBIKA), w ramach którego powstają nowoczesne, niedostępne dotychczas w lubelskiej komunikacji miejskiej rozwiązania i metody pobierania opłat. System jest na etapie wdrażania, ma zostać uruchomiony w sierpniu 2021 r.

W roku 2020 doszło też do zmian w taryfie biletowej. We wrześniu Rada Miasta Lublin przyjęła nowy cennik biletów komunikacji miejskiej, który obowiązuje od 15 października 2020 r. Zmiana cen dotyczy tylko kategorii biletów okresowych i osób, które nie są posiadaczami Lubelskiej Karty Miejskiej. Osoby, które przystąpiły do miejskiego programu lojalnościowego mogą kupić bilety okresowe w takich samych cenach jak dotychczas. Nowy cennik to podwyższenie opłat w Pierwszej, Drugiej i Pełnej Strefie Biletowej w kategorii biletów okresowych w przedziale od 15% do 35%.

14 nowych wiat, 9 wyświetlaczy dynamicznej informacji pasażerskiej oraz 138 stojaków rowerowych - taka infrastruktura powstała w 2020 r. w ramach wybudowanych zespołów przystanków przesiadkowych. W sześciu rejonach miasta mieszkańcy mogą korzystać z dogodnych miejsc integrujących komunikację miejską z zamiejską, a tym samym ułatwiających podróże pomiędzy Lublinem a gminami sąsiednimi. Zespoły przystanków przesiadkowych to kolejna inwestycja, która razem z powstającymi węzłami zintegruje różne rodzaje transportu dla potrzeb Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Projekt stanowi kontynuację działań podjętych przez Miasto w ramach projektu dotyczącego modernizacji infrastruktury przystankowej.

W roku 2020 w Lublinie powstały 2 proekologiczne przystanki - przy ul. Grygowej tuż obok zajezdni MPK Lublin (przystanek Pancerniaków 04) oraz przy al. Kraśnickiej, tuż obok siedziby ZTM w Lublinie (przystanek Nałęczowska 01). Pierwszy to przystanek proekologiczny, wykorzystujący odnawialne źródła energii. Jest wyposażony w panele fotowoltaiczne i turbinę wiatrową, które zasilają zainstalowane na nim urządzenia. Dodatkowo, wiata wyposażona została w dwie baterie zapewniające rezerwę energii na 2-3 dni. Drugi, proekologiczny przystanek stanął z kolei przy al. Kraśnickiej (Nałęczowska 01), tuż obok siedziby Zarządu Transportu Miejskiego. To tzw. zielony przystanek, którego dach pokryty został zielenią. Podobne przystanki funkcjonują już m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Rzeszowie.

Rok 2020 to również kolejne trolejbusy przegubowe w Lublinie. Firma Solaris dostarczyła do Lublina 5 trolejbusów przegubowych. Zamawiane trolejbusy to 18-metrowe, niskopodłogowe, klimatyzowane pojazdy. Trolejbusy są wyposażone w baterie trakcyjne, które pozwolą im pokonywać odcinki tras nie wyposażone w trakcję trolejbusową. Ponadto pojazdy posiadają monitoring oraz automaty do sprzedaży biletów, akceptują wyłącznie płatności zbliżeniowe kartami i telefonami komórkowymi. Pojazdy posiadają także system do zliczania pasażerów. Druga dostawa – 7 sztuk takich pojazdów przewidziana jest na początek kwietnia 2021 r.

Z końcem roku 2020 rozpoczęła się budowa węzła przesiadkowego przy al. Kraśnickiej. Z nowego miejsca, integrującego różne środki transportu, mieszkańcy skorzystają we wrześniu 2021 r. Węzeł przesiadkowy przy al. Kraśnickiej powstaje przy współudziale funduszy europejskich. To jedna z siedmiu planowanych lokalizacji na terenie miasta. Węzły przesiadkowe zintegrują transport samochodowy, rowerowy, pieszy oraz komunikację miejską. Będą to również nowoczesne, funkcjonalne obiekty przeznaczone do obsługi zarówno pasażerów, jak i kierowców komunikacji miejskiej.

W grudniu 2020 r. Miasto Lublin i spółka Budimex podpisały umowę na budowę Dworca Metropolitalnego. W Lublinie, pomiędzy ulicami Młyńską, Gazową i Dworcową, powstanie nowoczesny dworzec. W jednej części miasta zintegruje on transport kolejowy i autobusowy, busowy i miejski, stając się centrum komunikacyjnym regionu. W ramach inwestycji, wokół obiektu, powstanie również zupełnie nowy układ drogowy. Wartość kontraktu budowlanego to ponad 231 mln zł. Inwestycja jest współfinansowana z funduszy europejskich.

Rok 2021 to dla lubelskiej komunikacji ważny moment.

Do Lublina trafiła pierwsza partia autobusów elektrycznych marki Solaris. Dostarczone autobusy to Solaris Urbino 12 electric wyposażone w baterie Solaris High Power o pojemności 116 kWh, przystosowane do częstego i szybkiego ładowania. Zmagazynowana w nich energia napędza silnik trakcyjny o mocy 160 kW. To pojazdy o długości 12 m, wyposażone w monitoring, klimatyzację, przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. W sumie w 2021 r. do Lublina trafiło 27 sztuk takich pojazdów.
 

W 2021 r. ZTM Lublin podpisał także kolejną umowę z firmą Solaris Bus&Coach Sp. z o.o. – tym razem na „Zakup taboru do obsługi linii komunikacji miejskiej - 7 szt. autobusów elektrycznych mega”. Termin dostawy pierwszych w Lublinie 7 szt. autobusów elektrycznych przegubowych, zaplanowany jest na 30 maja 2023 r.

W 2021 r. na ulice Lublina wyjechało 15 sztuk nowych trolejbusów przegubowych marki Solaris Trollino 18M. Trolejbusy to fabrycznie nowe, 18-metrowe, niskopodłogowe i klimatyzowane pojazdy. Są to pierwsze w Polsce przegubowe trolejbusy Solaris z nadwoziem IV generacji po modyfikacji design. Trolejbusy są wyposażone w baterie trakcyjne, które pozwalają im pokonywać odcinki tras niewyposażone w trakcję trolejbusową. Ponadto pojazdy posiadają monitoring oraz automaty do sprzedaży biletów. Przystosowane są także do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pojazdy posiadają również system do zliczania pasażerów.

1 października 2021 r. ruszył nowy System Biletu LUBIKA. Zmiana pozwoliła na wprowadzenie nowoczesnych, niedostępnych dotychczas w lubelskiej komunikacji miejskiej rozwiązań i metod płatności. Użytkownicy mogą korzystać z nowej taryfy biletowej, w której zaplanowano poniższe rozwiązania:

• płacisz za tyle, ile jedziesz – taryfa przystankowa (check-in/out)
• bilety okresowe na określoną liczbę dni z przedziału 10-300 dni
• elektroniczna portmonetka – gromadzenie środków przeznaczonych na zakup biletów.

Poza aspektem komunikacji miejskiej jakim jest tabor, ważnym obszarem jest infrastruktura drogowa, którą wykorzystują autobusy i trolejbusy w Lublinie. W sierpniu zakończona została przebudowa Al. Racławickich, a Lublin wzbogacił się o kolejne rozwiązania dające uprzywilejowanie komunikacji miejskiej. Obok istniejących już buspasów powstały nowe – w ciągu Al. Racławickich. Drugim, nowoczesnym i funkcjonalnym elementem obszaru transportowo-drogowego są węzły przesiadkowe. To miejsca integrujące transport samochodowy, rowerowy, pieszy oraz komunikację miejską. Nowe obiekty zlokalizowane zostały przy ul. Żeglarskiej, Granitowej, Zbożowej, Wróblej, Osmolickiej i Franczaka Lalka.

Rok 2021 przyniósł rozpoczęcie prac przy budowie Dworca Metropolitalnego, wraz z przebudową układu komunikacyjnego w jego rejonie. Inwestycja o wartości ponad 231 mln zł ma być gotowa do końca lipca 2022 r. Pomiędzy ulicami Młyńską, Gazową i Dworcową, powstaje nowoczesny dworzec, który będzie obsługiwał autobusy komunikacji miejskiej, pozamiejskiej i dalekobieżnej. W jednej części miasta zintegruje on kilka form transportu, stając się centrum komunikacyjnym nie tylko Lublina, ale całego regionu. W ramach inwestycji, wokół dworca powstanie zupełnie nowy układ drogowy, który usprawni ruch i komunikację nowego obiektu.

Miasto Lublin planuje zakupić autobus zasilany wodorem wraz z instalacją do tankowania. W tym celu w czerwcu 2021 r. podpisano list intencyjny w celu zapewnienia ciągłości dostaw wodoru. Miasto planuje ogłoszenie przetargu na dostawę autobusu wodorowego. Na ulice Lublina pojazd wyjedzie w 2023 r. Będzie to autobus niskopodłogowy, z monitoringiem i klimatyzacją, wyposażony w automat do sprzedaży biletów. Ogniwa paliwowe mają pełnić w nim funkcje „elektrowni”. Prąd napędza pojazd, a jedynymi produktami reakcji w ogniwie są ciepło oraz para wodna. W związku z tym autobus jest zeroemisyjny, nie wytwarza zanieczyszczeń, w tym przede wszystkim dwutlenku węgla.

20 grudnia 2021 r. uruchomiona została zupełnie nowa linia nr 46, obsługiwana przez ekologiczne i zeroemisyjne autobusy elektryczne marki Solaris. Głównym celem uruchomienia nowej linii nr 46, było zapewnienie szybkiego połączenia południowych i północnych dzielnic mieszkaniowych Lublina (Czuby, Węglin i Czechów), skrajem Śródmieścia, z wykorzystaniem nowej infrastruktury komunikacyjno-drogowej oraz nowopowstałych węzłów/pętli przesiadkowych przy ul. Wróblej i ul. Choiny.

wstecz


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności. Więcej informacji.

Rozumiem