Przejdź do treści
A     A     A

archiwalne


2010-06-09

Dostawa 30 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich jednej marki, w tym 20 autobusów jednoczłonowych oraz 10 autobusów przegubowych

PL-Lublin: Autobusy niskopodłogowe

2009/S 7-008944

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ZAMÓWIENIA SEKTOROWE

Dostawy

 

SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

 I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:  
"Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością",
Al. Kraśnicka 25, do wiadomości Dariusz Purc, PL-20-718 Lublin.
Tel.  +48 81 750 41 08. E-mail zp@mpk.lublin.pl. Faks  +48 81 525 42 26.
Adresy internetowe:
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.mpk.lublin.pl.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

I.2) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO:  
Miejski transport kolejowy, tramwajowy,trolejbusowy lub autobusowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:  
Dostawa 30 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich jednej marki, w tym 20 autobusów jednoczłonowych oraz 10 autobusów przegubowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:  
Dostawy.
Kupno.
Główne miejsce realizacji dostaw: MPK Lublin Sp. z o.o., al.Kraśnicka 25, Lublin, województwo lubelskie, Polska.
Kod NUTS: PL314.

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:  
Zamówienia publicznego.

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa 30 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich jednej marki, w tym 20 autobusów jednoczłonowych oraz 10 autobusów przegubowych”, których szczegółowa specyfikacja techniczna została określona w Załączniku nr 1 do SIWZ. Pojazdy muszą być autobusami niskopodłogowymi na całej swojej długości.
 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
34121400.
 
II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):  
Nie.
 
II.1.8) Podział na części:  
Nie.
 
II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:  
Nie.
 
II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
 
II.2.1) Całkowita wartość lub zakres:  
Tak jak w punkcie II.1.5.
 
II.2.2) Opcje:  
Nie.
 
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:  
Okres w dniach: 180 (od udzielenia zamówienia).
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
 
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:  
Składający ofertę winien wnieść wadium w wysokości 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).
 
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:  
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego dokonywane będą w PLN.
 
III.1.3) Forma prawna jaką powinna przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
 
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega wykonanie zamówienia:  
Nie.
 
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
 
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1.Warunkami udziału w postępowaniu są: 1.1.spełnianie postanowień określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), 1.2.użycie do realizacji zamówienia co najmniej 50 % towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców. 2.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców niżej wymienione dokumenty i oświadczenia: 2.1. Oświadczenia: 2.1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych potwierdzające, że Wykonawca: 2.1.1.1. posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, 2.1.1.2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz: a)dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub b)dysponuje potencjałem technicznym oraz przedkłada w załączeniu pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, lub c)dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz przedkłada w załączeniu pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego, lub d)przedkłada w załączeniu pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 2.1.1.3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 2.1.1.4. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.1.2. Oświadczenie o użyciu do realizacji zamówienia co najmniej 50 % towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców. 2.2. Dokumenty: 2.2.1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.2.2.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2.2.3.Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2.2.4.Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.2.5.Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego z zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 3.1.punktach 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.5. - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 3.1.1.nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3.1.2.nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3.1.3.nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3.2.punkcie 2.2.4. - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę, lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis dotyczący terminów wystawienia dokumentów, określonych w pkt 3 stosuje się odpowiednio.
 
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:  
W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, należy złożyć następujące dokumenty: Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości 5 000 000 PLN, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 
III.2.3) Zdolność techniczna:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, należy złożyć następujące dokumenty: Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dostaw, w ilości co najmniej 15 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich jednoczłonowych oraz co najmniej 8 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich przegubowych, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.
 
III.2.4) Zamówienia zastrzeżone:  
Nie.
 
III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
 
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:
 
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi:
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
 
IV.1.1) Rodzaj procedury:  
Otwarta.
 
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:
1. Cena. Waga: 65.
2. Warunki techniczne. Waga: 15.
3. Komfort autobusów. Waga: 15.
4. Warunki gwarancji i serwisu. Waga: 5.
 
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:  
Nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
 
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:  
Nie.
 
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych:  
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 19.2.2009 - 11:00.
Dokumenty odpłatne: nie.
 
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  
19.2.2009 - 11:00.
 
IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  
Polski.
 
IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:  
Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).
 
IV.3.7) Warunki otwierania ofert:  
Data: 19.2.2009 - 11:15.
Miejsce: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne -Lublin- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością".
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie.
 
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
 
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:  
Nie.
 
VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH:  
Nie.
 
VI.3) INFORMACJE DODATKOWE:
 
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
 
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:  
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel.  +48 22 458 78 01. URL: www.uzp.gov.pl. Faks  +48 22 458 77 00.
 
VI.4.2) Składanie odwołań:  

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:  
Urząd Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel.  +48 22 458 77 00. URL: www.uzp.gov.pl. Faks  +48 22 458 77 00.

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:  
9.01.2009.

 


Ogłoszenie o wyniku postępowania


„Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę 30 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich jednej marki, w tym 20 autobusów jednoczłonowych oraz 10 autobusów przegubowych”, wybrana została oferta złożona przez EvoBus Polska Sp. z o. o., 05-830 Wolica, Aleja Katowicka 46.

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu a jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriów oceny ofert.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Liczba punktów w kryterium: "Cena"

Liczba punktów w kryterium: "Warunki techniczne"

Liczba punktów w kryterium: "Komfort autobusów"

Liczba punktów w kryterium: "Warunki gwarancji i serwisu" Razem
1 EvoBus Polska Sp. z o.o., 05-830 Wolica, Aleja Katowicka 46 65 15 15 4,25 99,25
2 Solaris Bus & Coach S.A., ul. Obornicka 46, Bolechowo - Osiedle, 62-005 Owińska 64,72 12 12 5 94,77

 

wstecz


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności. Więcej informacji.

Rozumiem