Przejdź do treści
A     A     A

archiwalne


2010-06-11

Ubezpieczenie majątku i interesów "Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Lublin - z ograniczoną odpowiedzialnością"

 
 
PL-Lublin: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych

2009/S 193-277974

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ZAMÓWIENIA SEKTOROWE


Usługi


SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:


"Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne -Lublin- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością", al. Kraśnicka 25, Do wiadomości Dariusz Purc, PL-20-718 Lublin. Tel.  +48 817504108. E-mail zp@mpk.lublin.pl. Faks  +48 815254226.

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.mpk.lublin.pl.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

I.2) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO:

Miejski transport kolejowy, tramwajowy,trolejbusowy lub autobusowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:

Ubezpieczenie majątku i interesów „Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:

Usługi.
Kategoria usługi: nr 06.
Główne miejsce świadczenia usług: "MPK Lublin" Sp. z o.o., al. Kraśnicka 25, Lublin, Polska.
Kod NUTS: PL314 .
II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego.
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i interesów „Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Zakres zamówienia obejmuje:
— ubezpieczenia komunikacyjne OC/ZK/AC/NNW/Assistance pojazdów mechanicznych,
— ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
— ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
— ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia,
— ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
— ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
2. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia podwykonawcom wykonania zamówienia.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszej specyfikacji:
Załącznik nr 1: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń”,
Załącznik nr 5 „Warunki wymagane – definicje pojęć i wymagana treść klauzul dodatkowych”,
Załącznik nr 6 „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane”,
Załącznik nr 8 „Wykaz pojazdów”,
Załącznik nr 9 „Wykaz zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych w jednostkach”,
Załącznik Nr 10 – „Szkodowość”.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

66514110, 66516100, 66516000, 66512100, 66515000, 66515100, 66515400, 66516400.

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):

Nie.
II.1.8) Podział na części:

Nie.
II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:

Nie.
II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1) Całkowita wartość lub zakres:

Tak jak w punkcie II.1.5.
II.2.2) Opcje:

Nie.

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego dokonywane będą w PLN.

III.1.3) Forma prawna jaką powinna przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega wykonanie zamówienia:

Nie.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
I.
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:
1.1. którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
1.2. którzy prowadzą działalność ubezpieczeniową zgodnie z ustawą z dnia 22.5.2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.), działają w formie spółki akcyjnej lub Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych i posiadają zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia lub - gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów - zaświadczenie właściwego organu państwowego, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia,
1.3. którzy nie zalegają z opłacanie podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne albo uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenia na raty zaległych płatności albo wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
1.4. osoby prawne, których urzędujących członków organu zarządzającego nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
1.5. podmioty zbiorowe, wobec których sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
2. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia” wymagany warunek w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale VI specyfikacji.
II.
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w rozdziale V specyfikacji wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą nw. oświadczenia i dokumenty:
1.1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 4.
1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.3. zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia lub - gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów - zaświadczenie właściwego organu państwowego, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia
1.4. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
1.5. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
1.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego, potwierdzającą, że urzędujących członków organu zarządzającego wykonawcy nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
1.7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą podmiotów zbiorowych potwierdzającą, że wobec nich sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia, każdy z tych wykonawców jest zobowiązany złożyć dokumenty wymienione w punktach 1.1 – 1.7 niniejszego rozdziału.
3. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
3.1.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
3.1.1. zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 1.2., 1.4 i 1.7. powyżej składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości płatniczych lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie
3.1.2. zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie 1.6. powyżej, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w punkcie 1.6.
3.2. Dokumenty, o których mowa w punkcie 3.1.1. w podpunktach a) i c) oraz w punkcie 3.1.2. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym mowa w punkcie 3.1.1. lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.
3.3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu o którym mowa w punkcie 3.1.1. i 3.1.2., zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis punktu 3.2. stosuje się odpowiednio.
4. Wymagane dokumenty mogą mieć formę oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (na każdej stronie dokumentu kilkustronicowego).
W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4.1. Zamawiający będzie żądał przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości.
4.2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:

III.2.3) Zdolność techniczna:

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone:

Nie.

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:

Nie.

III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi:

Nie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1)
Rodzaj procedury:

Otwarta.

IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena oferty. Waga: 95.
2. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane. Waga: 5.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:

Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:

TT-4410-1/09.

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
Nie.

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych:

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 17.11.2009 - 10:00.
Dokumenty odpłatne: nie.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:

17.11.2009 - 10:00.

IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Polski.

IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:

Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).

IV.3.7) Warunki otwierania ofert:

Data: 17.11.2009 - 10:30.
Miejsce: "Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością", Lublin, al. Kraśnicka 25.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:

Nie.
VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH:

Nie.

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE:

VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Urząd Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17a (Adgar Plaza), PL-02-676 Warszawa. E-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel.  +48 224587701. URL: www.uzp.gov.pl. Faks  +48 224587700.

VI.4.2) Składanie odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:

Urząd Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17a (Adgar Plaza), PL-02-676 Warszawa. E-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel.  +48 224587701. URL: www.uzp.gov.pl. Faks  +48 224587700.

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

5.10.2009.

 


Zawiadomienie o wyniku postępowania


Dotyczy:  postępowania w sprawie udzielenia zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

„Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zawiadamia o wyniku postępowania na ubezpieczenie majątku i interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

1.    Za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 2, złożona przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń S. A., Oddział w Lublinie, ul. Lucyny Herc 3a, 20-328 Lublin.
Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu a jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriów oceny ofert, ponieważ uzyskała najwyższą łączną ilość punktów.
W terminie zgodnym ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, poza ofertą   opisaną w punkcie „1” powyżej, ofertę (nr 1) złożyło Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A., Przedstawicielstwo Korporacyjne w Warszawie, Aleja Kraśnicka 31, 20-718 Lublin.

W kryterium „cena oferty” (waga 95%) poszczególni Wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów:
a)    STU Ergo Hestia S.A.. – 84,12 pkt
b)    PZU S.A. – 95,00 pkt (za najniższą cenę)
W kryterium „klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane”
(waga 5%) poszczególni Wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów:
a) STU Ergo Hestia S.A. – 3,00 pkt (60 „małych” punktów)
b) PZU S.A. – 2,50 pkt (50 „małych” punktów)
Łącznie poszczególni Wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów:
a)    STU Ergo Hestia S.A. – 87,12 pkt
b)    PZU S.A. – 97,50 pkt
Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny za najkorzystniejszą uznaje się ofertę, która uzyskała największą bezwzględną ilość punktów łącznie. W związku z powyższym wybrana została oferta PZU S.A., Oddział w Lublinie, ul. Lucyny Herc 3a, 20-328 Lublin.

2.    Żadna ze złożonych ofert nie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.    Żaden z Wykonawców nie został wykluczony z postępowania.


 
wstecz


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności. Więcej informacji.

Rozumiem