Przejdź do treści
A     A     A

archiwalne


2010-06-11

Przetarg nieograniczony sektorowy na dostawę 15 używanych autobusów miejskich jednej marki, w tym 10 autobusów piętnastometrowych oraz 5 autobusów dwunastometrowych

 

PL-Lublin: Autobusy transportu publicznego

2008/S 105-141153

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ZAMÓWIENIA SEKTOROWE

 Dostawy
 
SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: 

"Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością",
Al. Kraśnicka 25, do wiadomości Dariusz Purc, PL-20-718 Lublin.
Tel.  +48 81 750 41 08. E-mail zp@mpk.lublin.pl. Faks  +48 81 525 42 26.
Adresy internetowe:
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.mpk.lublin.pl.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać
na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
I.2) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO: 
Miejski transport kolejowy, tramwajowy,trolejbusowy lub autobusowy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający: 

"Dostawa 15 używanych autobusów miejskich jednej marki, w tym 10 autobusów piętnastometrowych oraz 5 autobusów dwunastometrowych".
II.1.2)    Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: 
Dostawy.
Kupno.
Główne miejsce realizacji dostaw: MPK Lublin Sp. z o.o., al.Kraśnicka 25, Lublin, województwo lubelskie, Polska.
Kod NUTS: PL314.
II.1.3) Ogłoszenie dotyczy: 
Zamówienia publicznego.
II.1.4)    Informacje na temat umowy ramowej:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu: 

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa 15 używanych autobusów miejskich jednej marki, w tym 10 autobusów piętnastometrowych oraz 5 autobusów dwunastometrowych”, przeznaczonych do eksploatacji w regularnej komunikacji miejskiej, których szczegółowy opis techniczny został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ. Pojazdy muszą posiadać podłogę bez stopni w drzwiach przednich i środkowych. Oferta może dotyczyć autobusów, które zostały wyprodukowane nie wcześniej niż w 2001 roku, posiadających przebieg nie większy niż 500 tys. km (wymagane jest udokumentowanie przebiegu każdego z pojazdów). Autobusy nie mogą być uszkodzone lub powypadkowe, nie mogą posiadać widocznych ubytków w nadwoziu i elementach podwozia, których przyczyną byłaby korozja lub inne czynniki.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
34121100.
II.1.7)    Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie.
II.1.8)    Podział na części: 
Nie.
II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: 
Nie.
II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1)    Całkowita wartość lub zakres: 

Tak jak w punkcie II.1.5.
Szacunkowa wartość bez VAT: 5 670 000,00 PLN.
II.2.2)    Opcje: 
Nie.
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI: 
Okres w dniach: 20 (od udzielenia zamówienia).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: 
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego dokonywane będą w PLN.
III.1.3) Forma prawna jaką powinna przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega wykonanie zamówienia: 

Nie.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnianie postanowień określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655). W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych, należy dostarczyć wraz z ofertą następujące dokumenty: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert. 3) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego z zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. oraz oświadczenia: 5) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: punktach 1), 2), 4) - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, punkcie 3) - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę, lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis dotyczący terminów wystawienia dokumentów, określonych w pkt 3 stosuje się odpowiednio.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa: 
Dysponowanie środkami finansowymi lub posiadanie zdolności kredytowej w wysokości 1 000 000 PLN. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, należy złożyć następujące dokumenty: Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości 1 000 000 PLN, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.2.3) Zdolność techniczna:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dostaw w łącznej ilości co najmniej 10 autobusów miejskich używanych. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, należy złożyć następujące dokumenty: Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dostaw, w ilości co najmniej 10 autobusów miejskich używanych, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie (wg. formularza, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ).
III.2.4) Zamówienia zastrzeżone: 
Nie.
III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi
:
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)    Rodzaj procedury: 

Otwarta.
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1)    Kryteria udzielenia zamówienia: 

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga: 90.
2. Warunki płatności. Waga: 10.
IV.2.2)    Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: 
Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
IV.3.2)    Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: 

Nie.
IV.3.3)    Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych: 
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 8.7.2008 - 15:00.
Dokumenty odpłatne: nie.
IV.3.4)    Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
9.7.2008 - 11:00.
IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Polski.
IV.3.6)    Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: 
Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).
IV.3.7)    Warunki otwierania ofert: 
Data: 9.7.2008 - 11:15.
Miejsce: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne -Lublin- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością".
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie.
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ: 

Nie.
VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH: 
Nie.
VI.3) INFORMACJE DODATKOWE:
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: 

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel.  +48 22 458 78 01. URL: www.uzp.gov.pl. Faks  +48 22 458 77 00.
VI.4.2) Składanie odwołań: 
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie. Odwołanie należy wnieść do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu. Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art. 184-193 ustawy PZP.
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: 
Urząd Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel.  +48 22 458 77 00. URL: www.uzp.gov.pl. Faks  +48 22 458 77 00.
VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 
29.05.2008.


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

„Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę 15 używanych autobusów miejskich jednej marki, w tym 10 autobusów piętnastometrowych oraz 5 autobusów dwunastometrowych” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655), ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
Zamieszczono dnia 16.07.2008
wstecz


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności. Więcej informacji.

Rozumiem