Przejdź do treści
A     A     A

archiwalne


2010-06-21

Przetarg na dostawę 20 sztuk fabrycznie nowych autobusów

 
PL-Lublin: Autobusy niskopodłogowe

2007/S 234-285502

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ZAMÓWIENIA SEKTOROWE

Dostawy

SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY
 I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: 

"Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością",
Al. Kraśnicka 25, Kontakt al. Kraśnicka 25, 20-718 Lublin, Sekcja zamówień publicznych,
Do wiadomości Karolina Siwy, Dariusz Purc, PL-20-718 Lublin.
Tel.  +48 81 750 41 08. E-mail zp@mpk.lublin.pl. Faks  +48 81 525 42 26.
Adresy internetowe:
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.mpk.lublin.pl.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać
na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
 I.2) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO: 
Miejski transport kolejowy, tramwajowy,trolejbusowy lub autobusowy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1) OPIS
 II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający: 

"Dostawa 20 sztuk fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich".
 II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: 
Dostawy.
Kupno.
Główne miejsce realizacji dostaw: MPK Lublin Sp. z o.o., al.Kraśnicka 25, Lublin, województwo lubelskie, Polska.
Kod NUTS: PL313.
 II.1.3) Ogłoszenie dotyczy: 
Zamówienia publicznego.
 II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
 II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu: 

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa 20 sztuk fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich”, których szczegółowa specyfikacja techniczna została określona w Załączniku nr 1 do SIWZ. Pojazdy muszą być autobusami niskopodłogowymi na całej swojej długości, bez stopni poprzecznych oraz bez stopni w drzwiach przednich i środkowych.
 II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
34121400.
 II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): 
Nie.
 II.1.8) Podział na części: 
Nie.
 II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: 
Nie.
 II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
 II.2.1) Całkowita wartość lub zakres: 

Tak jak w punkcie II.1.5.
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 858 445,39 EUR.
 II.2.2) Opcje: 
Nie.
 II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI: 
Okres w dniach: 190 (od udzielenia zamówienia).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
 III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 

Składający ofertę powinien wnieść wadium w wysokości 100 000,00 PLN (słownie sto tysięcy złotych).
 III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: 
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego dokonywane będą w PLN.
 III.1.3) Forma prawna jaką powinna przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
 III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega wykonanie zamówienia: 

Nie.
 III.2) WARUNKI UDZIAŁU
 III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego: 

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnianie postanowień określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 14 września 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych, należy dostarczyć wraz z ofertą następujące dokumenty: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego z zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. oraz oświadczenia: 5) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: punktach 1), 2), 4) - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, punkcie 3) - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę, lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis dotyczący terminów wystawienia dokumentów, określonych w pkt 3 stosuje się odpowiednio.
 III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa: 
Dysponowanie środkami finansowymi lub posiadanie zdolności kredytowej w wysokości 5 000 000 PLN. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, należy złożyć następujące dokumenty: Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości 5 000 000 PLN, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 III.2.3) Zdolność techniczna: 
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednej dostawy w ilości co najmniej 15 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, należy złożyć następujące dokumenty: Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dostaw, w ilości co najmniej 15 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie (wg. formularza, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ).
 III.2.4) Zamówienia zastrzeżone: 
Nie.
 III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
 III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:
 III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych zawykonanie usługi:
SEKCJA IV: PROCEDURA
 IV.1) RODZAJ PROCEDURY
 IV.1.1) Rodzaj procedury: 

Otwarta.
 IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia: 

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga: 55.
2. Warunki techniczne. Waga: 30.
3. Okres gwarancji. Waga: 10.
4. Skrócenie terminu dostawy. Waga: 5.
 IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: 
Nie.
 IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
 IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: 

Nie.
 IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych: 
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 9.1.2008 - 15:00.
Dokumenty odpłatne: nie.
 IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
10.1.2008 - 11:00.
 IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Polski.
 IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: 
Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).
 IV.3.7) Warunki otwierania ofert: 
Data: 10.1.2008 - 11:15.
Miejsce: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne -Lublin- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością".
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie.
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ: 

Nie.
VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH: 
Nie.
VI.3) INFORMACJE DODATKOWE:
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
 
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel.  +48 22 458 78 01. URL: www.uzp.gov.pl. Faks  +48 22 458 77 00.
VI.4.2) Składanie odwołań: 
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie. Odwołanie należy wnieść do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu. Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art. 184-193 ustawy PZP.
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: 
Urząd Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel.  +48 22 458 77 00. URL: www.uzp.gov.pl. Faks  +48 22 458 77 00.
VI.5)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 
30.11.2007.
   


       


Ogłoszenie o wyniku postępowania

 
           „Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę 20 sztuk fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich”, wybrana została oferta złożona przez Solaris Bus & Coach S. A., ul. Obornicka 46, Bolechowo – Osiedle, 62-005 Owińska.

 
           Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu a jego oferta
nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriów oceny ofert.

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy

Liczba punktów w kryterium: „Cena”

Liczba punktów w kryterium: „Warunki techniczne

Liczba punktów w kryterium: „Okres gwarancji”

Liczba punktów w kryterium: „Skrócenie terminu dostawy

Razem

1

Solaris Bus & Coach S. A.,
ul.
Obornicka 46, Bolechowo – Osiedle,
62-005 Owińsk

55

18

10

0

83

 

Zamieszczono dnia 30.01.2008r

wstecz


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności. Więcej informacji.

Rozumiem