Przejdź do treści
A     A     A

archiwalne


2010-09-27

Przetarg nieograniczony na dostawę 5 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich przegubowych

PL-Lublin: Autobusy niskopodłogowe

2010/S 112-170661

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ZAMÓWIENIA SEKTOROWE

Dostawy
SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY


I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Antoniny Grygowej 56 Do wiadomości: Dariusz Purc 20-260 Lublin POLSKA Tel. +48 817100408 E-mail: zp@mpk.lublin.pl Faks +48 815254226
Adresy internetowe
Ogólny adres organu organizującego przetarg www.mpk.lublin.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego


I.2) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO

Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowySEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OPIS


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający

Dostawa 5 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich przegubowych.


II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczeniausług

Dostawy
Kupno
Główne miejsce realizacji dostawy MPK Lublin Sp. z o.o., ul. Antoniny Grygowej 56, Lublin, Polska.
Kod NUTS PL314II.1.3) Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego


II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich przegubowych jednej marki, przeznaczonych do eksploatacji w regularnej komunikacji miejskiej, których szczegółowy opis został określony w załączniku nr 1 do SIWZ „Specyfikacja techniczna autobusów”. Autobusymuszą być niskopodłogowe bez stopni poprzecznych wewnątrz pojazdu. Oferowane autobusy musząbezwzględnie spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. wsprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. nr 32,poz. 262 z późn. zm.), warunkujące dopuszczenie do ruchu oraz posiadać ważne „Świadectwo HomologacjiTypu Pojazdu” – w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.10.2005 r.
W sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. z 2005 r. nr 238, poz. 2010 zpóźn. zm.). Dostarczenie ww. dokumentów na etapie składania oferty nie jest wymagane, natomiast będziewymagane przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą. Liczba miejsc pasażerskich autobusu:minimum 33 miejsca siedzące (nie licząc siedzenia kierowcy), całkowita liczba miejsc pasażerskich (siedzącychi stojących) minimum 160. Długość całkowita pojazdu od 17,5 m do 18,5 m. Niska podłoga na całej długościautobusu, bez stopni poprzecznych wewnątrz pojazdu, maksymalna wysokość podłogi na progu drzwi 350 mm.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34121400


II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Nie

II.1.8) Podział na części

Nie

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych

Nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1) Całkowita wartość lub zakres

Dostawa 5 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich przegubowych jednej marki.

II.2.2) Opcje

Nie

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

Okres w dniach 120 (od udzielenia zamówienia)SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje

Składający ofertę winien wnieść wadium w wysokości 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów jeregulujących

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego dokonywane będą w PLN.

III.1.3) Forma prawna jaką powinna przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega wykonanie zamówienia

Nie

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lubhandlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. Warunki udziału wpostępowaniu:
1. warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnianie przez Wykonawcę postanowień określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), aw szczególności następujących wymagań:
1.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, jeżeliprzepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
1.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływemterminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednejdostawy obejmującej minimum 4 fabrycznie nowe niskopodłogowe autobusy miejskie przegubowe,
1.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
1.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. dysponowanie środkami finansowymi lub posiadanie zdolnościkredytowej w wysokości co najmniej 2 000 000 PLN;
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych dowykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnegołączących go z nimi stosunków;
3. ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przezWykonawców dokumenty i oświadczenia;
4. Wykonawcy zobowiązani są do wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych wpunkcie 1;
5. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowaniazgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przedłożą oświadczenia i dokumenty, októrych mowa w pkt II;
6. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
6.1. warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 1 muszą zostać spełnione przez Wykonawcówłącznie;
6.2. brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowaw art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 zpóźn. zm.) musi zostać wykazany przez każdego z Wykonawców.
II. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy dostarczyć następująceoświadczenia i dokumenty:
1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:
1.1. oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy zdnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (według załącznika nr 3) dotyczące:
1.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, jeżeliprzepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
1.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
1.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
1.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;
1.2. Wykonawca w sytuacji, gdy polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnychdo wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteruprawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponowałzasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemnezobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nichprzy wykonywaniu zamówienia.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia wokolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, należy złożyć następujące dokumenty:
2.1. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (według zał. nr 4),
2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celuwykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy (według zał. nr 5),
2.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawcanie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwegoorganu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
2.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy RolniczegoUbezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczeniezdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lubrozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
2.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawyPrawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego z zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawyPrawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjałinnych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumentydotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt 2.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
4.1. dokumenty wymagane w punkcie 2 niniejszej części SIWZ winien złożyć każdy Wykonawca;
4.2. pozostałe dokumenty wymagane w niniejszej części SIWZ winny być złożone wspólnie przez Wykonawców.
5. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, októrych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium RzeczypospolitejPolskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zamiast dokumentu określonego w pkt 2.5. niniejszej częściSIWZ, zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotycząceniekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tychosób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożoneprzed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowegolub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiastdokumentów, o których mowa w:
6.1. punktach 2.2., 2.3., 2.4. i 2.6. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibęlub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
6.1.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przedupływem terminu składania ofert,
6.1.2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, żeuzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniew całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływemterminu składania ofert,
6.1.3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6.2. punkcie 2.5. - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejscazamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt4-8 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę, lub miejscezamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8, zastępuje się je dokumentem zawierającymoświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organemsamorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którymWykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapisy dotyczące terminów wystawienia dokumentów,wymienionych w pkt 6 stosuje się odpowiednio.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowejnależy złożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawcaposiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowąWykonawcy w wysokości 2 000 000 PLN, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminuskładania ofert. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie tego warunku polega na zdolnościach finansowychinnych podmiotów, wymaga się przedłożenia informacji dotyczącej tego podmiotu.

III.2.3) Zdolność techniczna

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów W celu wykazania spełnieniaprzez Wykonawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia należy złożyć wykaz wykonanych w okresieostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, dostaw obejmujących minimum 4 fabrycznie nowe niskopodłogowe autobusy miejskieprzegubowe, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentówpotwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone

Nie


III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI


III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu


III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych zawykonanie usługi
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) RODZAJ PROCEDURY


IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta


IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 65
2. Warunki techniczne. Waga 15
3. Komfort autobusów. Waga 10
4. Warunki gwarancji i serwisu. Waga 10IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

Nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający

NB-4400-1/10


IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Nie


IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych

Dokumenty odpłatne Nie


IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

19.7.2010 - 10:00


IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.


IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)


IV.3.7) Warunki otwierania ofert

Data: 19.7.2010 - 10:15SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE


VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ

Nie


VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓWWSPÓLNOTOWYCH

Nie


VI.3) INFORMACJE DODATKOWEVI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE


VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17a 02-676 Warszawa POLSKA E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel. +48 224587840 Internet: www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza Faks +48 224587700


VI.4.2) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni oddnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostałyprzesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni -jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargunieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacjiistotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którympowzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościachstanowiących podstawę jego wniesienia.


VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17a02-676 Warszawa POLSKA E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel. +48 224587840 Internet: www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza Faks +48 224587700VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

9.6.2010

 


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


      Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę 5 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich przegubowych zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), ponieważ cena złożonej oferty (w postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a ponadto Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny niniejszej oferty.

wstecz


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności. Więcej informacji.

Rozumiem