Przejdź do treści
A     A     A

archiwalne


2011-02-23

Przetarg nieograniczony na dostawę 30 trolejbusów

 

PL-Lublin: Trolejbusy

2010/S 112-170662

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ZAMÓWIENIA SEKTOROWE

Dostawy


SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąul. Antoniny Grygowej 56 Do wiadomości: Dariusz Purc 20-260 Lublin POLSKA Tel. +48 817100408 E-mail: zp@mpk.lublin.pl Faks +48 815254226

Adresy internetowe

Ogólny adres organu organizującego przetarg www.mpk.lublin.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące Dynamicznego Systemu Zakupów)można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podanowyżej dla punktu kontaktowego

I.2) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO

Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający

Dostawa 30 trolejbusów niskopodłogowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy

Kupno

Główne miejsce realizacji dostawy MPK Lublin Sp. z o.o., ul. Antoniny Grygowej 56, Lublin.
Kod NUTS PL314

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 30 fabrycznie nowych trolejbusów niskopodłogowych, którychszczegółowy opis został określony w załączniku nr 1 do SIWZ „Specyfikacja techniczna trolejbusów”.Zamawiający przewiduje realizację zamówienia w dwóch częściach (etapach):
— I część (I etap) obejmuje dostawę 15 pojazdów tej samej marki w terminach podanych w Sekcji II.3,
— II część (II etap) obejmuje dostawę 15 pojazdów tej samej marki, która to dostawa uzależniona jest oduzyskania dofinansowania do wniosku Zamawiającego ze środków Europejskiego Funduszu RozwojuRegionalnego w ramach Działania 5.3. „Miejski transport publiczny” Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
Pojazdy muszą być trolejbusami niskopodłogowymi na całej swojej długości. Oferowane trolejbusy musząbezwzględnie spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. wsprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. nr 32,poz. 262 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22.12.2003 r. w sprawie warunkówtechnicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. nr 230, poz.2301), warunkujące dopuszczenie do ruchu oraz posiadać ważne „Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu” –w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30.12.2003 r. w sprawie homologacjitramwajów i trolejbusów (Dz. U. z 2003 r. nr 231, poz. 2317 z późn. zm.). Dostarczenie ww. dokumentów naetapie składania oferty nie jest wymagane, natomiast będzie wymagane przed podpisaniem umowy z wybranymwykonawcą. Typ trolejbusu: jednoczłonowy, dwuosiowy. Liczba miejsc pasażerskich: maksimum 28 miejscsiedzących (nie licząc siedzenia kierowcy), całkowita liczba miejsc pasażerskich minimum 100 (siedzącychi stojących). Wymiary trolejbusu: długość całkowita od 11,5 m do 12,5 m; szerokość całkowita do 2,55 m;wysokość do 3,50 m. Niska podłoga na całej długości trolejbusu, bez stopni poprzecznych wewnątrz pojazduoraz bez stopni we wszystkich drzwiach trolejbusu, maksymalna wysokość podłogi na progu drzwi 350 mm.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34622300

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Nie

II.1.8) Podział na części

Tak
oferty należy składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych

Nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1) Całkowita wartość lub zakres

— I część - dostawa 15 pojazdów tej samej marki,
— II część - dostawa 15 pojazdów tej samej marki.

II.2.2) Opcje

Nie

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

Rozpoczęcie 1.3.2011 Zakończenie 31.3.2012

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI

CZĘŚĆ NR 1

NAZWA I część (I etap) - dostawa 15 trolejbusów niskopodłogowych

1)KRÓTKI OPIS

Dostawa 15 fabrycznie nowych trolejbusów niskopodłogowych tej samej marki, których opis został określony wSekcji II.1.5.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

34622300

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

Dostawa 15 pojazdów tej samej marki.

4) INFORMACJE O TERMINIE TRWANIA LUB ROZPOCZĘCIA/REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Okres w dniach 240 (od udzielenia zamówienia)

CZĘŚĆ NR 2

NAZWA II część (II etap) - dostawa 15 trolejbusów niskopodłogowych

1) KRÓTKI OPIS

Dostawa 15 fabrycznie nowych trolejbusów niskopodłogowych tej samej marki, których opis został określony wSekcji II.1.5.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

34622300

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

Dostawa 15 pojazdów tej samej marki.

4) INFORMACJE O TERMINIE TRWANIA LUB ROZPOCZĘCIA/REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Rozpoczęcie 1.10.2011 Zakończenie 31.3.2012

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierza przeznaczyć nasfinansowanie drugiej części zamówienia, nie zostaną mu przyznane, Zamawiający unieważni w tej częścipostępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje

Składający ofertę winien wnieść wadium w wysokości:
— dla I części zamówienia - 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych),
— dla II części zamówienia - 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów jeregulujących

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego dokonywane będą w PLN.

III.1.3) Forma prawna jaką powinna przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega wykonanie zamówienia

Nie

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lubhandlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. Warunki udziału wpostępowaniu:

1. warunkiem udziału w postępowaniu – dla każdej z części - jest spełnianie przez wykonawcę postanowieńokreślonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. nr 223,poz. 1655 z późn. zm.), a w szczególności następujących wymagań:
1.1. posiadania uprawnień do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, jeżeliprzepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminuskładania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej dostawyobejmującej minimum 12 fabrycznie nowych niskopodłogowych trolejbusów,
1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. dysponowanie środkami finansowymi lub posiadanie zdolnościkredytowej w wysokości co najmniej 6 000 000 PLN;
2. wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych dowykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnegołączących go z nimi stosunków;
3. ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przezwykonawców dokumenty i oświadczenia;
4. wykonawcy zobowiązani są do wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych wpunkcie 1;
5. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowaniazgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przedłożą oświadczenia i dokumenty, októrych mowa w pkt II;
6. w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
6.1. warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 1 muszą zostać spełnione przez wykonawcówłącznie;
6.2. brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowaw art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 zpóźn. zm.) musi zostać wykazany przez każdego z wykonawców.
II. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy dostarczyć następująceoświadczenia i dokumenty:
1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:
1.1. oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy zdnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (według załącznika nr 3) dotyczące:
1.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, jeżeliprzepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
1.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
1.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
1.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;
1.2. wykonawca w sytuacji, gdy polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnychdo wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteruprawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponowałzasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemnezobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nichprzy wykonywaniu zamówienia;
2. w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia wokolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, należy złożyć następujące dokumenty:

2.1. oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (według zał. nr 4),
2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celuwykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy (według zał. nr 5),
2.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawcanie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwegoorganu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
2.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy RolniczegoUbezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczeniezdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lubrozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
2.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawyPrawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego z zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawyPrawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3. wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjałinnych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumentydotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 2;
4. w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymagane wpunkcie 2 winien złożyć każdy wykonawca;
5. jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, októrych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium RzeczypospolitejPolskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zamiast dokumentu określonego w pkt 2.5., zaświadczeniewłaściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tychosób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przedupływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje siętakich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczegomiejsca zamieszkania tych osób;
6. jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiastdokumentów, o których mowa w:
6.1. punktach 2.2., 2.3., 2.4. i 2.6. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibęlub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
6.1.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przedupływem terminu składania ofert,
6.1.2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, żeuzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniew całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływemterminu składania ofert,
6.1.3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6.2. punkcie 2.5. - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejscazamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt4-8 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7. jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę, lub miejscezamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8, zastępuje się je dokumentem zawierającymoświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organemsamorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którymwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapisy dotyczące terminów wystawienia dokumentów,wymienionych w pkt 6 stosuje się odpowiednio.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej należyzłożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiadarachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wwysokości 6 000 000 PLN, dla każdej z części, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminuskładania ofert. Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie tego warunku polega na zdolnościach finansowychinnych podmiotów, wymaga się przedłożenia informacji dotyczącej tego podmiotu.

III.2.3) Zdolność techniczna

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów W celu wykazania spełnieniaprzez wykonawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia należy złożyć wykaz wykonanych w okresieostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, dostaw obejmujących dla każdej z części co najmniej jedną dostawę minimum 12 fabrycznienowych niskopodłogowych trolejbusów, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, orazzałączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone

Nie

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI


III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych zawykonanie usługi

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta

IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 70
2. Warunki techniczne. Waga 15
3. Warunki gwarancji. Waga 10
4. Komfort trolejbusów. Waga 5

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

Nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający

NB-4401-1/10

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Nie

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych

Dokumenty odpłatne Nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu


19.7.2010 - 12:00

IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 
polski.

IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w dniach 90 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.7) Warunki otwierania ofert

Data: 19.7.2010 - 12:15

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE


VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ

Nie

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓWWSPÓLNOTOWYCH

Nie

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE

VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa POLSKA E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel. +48 224587840I nternet: www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza Faks +48 224587700

VI.4.2) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni oddnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostałyprzesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni -jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargunieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacjiistotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którympowzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościachstanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa POLSKA E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel. +48 224587840I nternet: www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza Faks +48 224587700

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

9.6.2010


 

 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


      Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 30 trolejbusów niskopodłogowych w zakresie części I zamówienia, tj. na dostawę 15 trolejbusów niskopodłogowych jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Solaris Bus & Coach S. A., ul. Obornicka 46, Bolechowo – Osiedle, 62-005 Owińska.
      Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, treść jego oferty odpowiada treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest najkorzystniejsza spośród ofert niepodlegających odrzuceniu pod względem przyjętych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriów oceny ofert.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu:

  1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Handlowo-finansowa kompania „LAZ”, Kijów, bulwar Iwana Lepse, 6.
  2. Solaris Bus & Coach S. A., ul. Obornicka 46, Bolechowo – Osiedle,
    62-005 Owińska.


Streszczenie oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu:

Numer oferty Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy Liczba punktów w kryterium: Razem punktów
Cena Warunki techniczne Warunki gwarancji Komfort trolejbusów
2

Solaris Bus
& Coach S. A.,
ul.
Obornicka 46, Bolechowo – Osiedle,
62-005 Owińska

70 15 10 2,5 97,5

 


 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI II POSTĘPOWANIA

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 30 trolejbusów niskopodłogowych w zakresie części II zamówienia, tj. na dostawę 15 trolejbusów niskopodłogowych jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Solaris Bus & Coach S. A., ul. Obornicka 46, Bolechowo – Osiedle, 62-005 Owińska.
Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, treść jego oferty odpowiada treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest najkorzystniejsza spośród ofert niepodlegających odrzuceniu pod względem przyjętych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriów oceny ofert.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu:

  1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Handlowo-finansowa kompania „LAZ”, Kijów, bulwar Iwana Lepse, 6.
  2. Solaris Bus & Coach S. A., ul. Obornicka 46, Bolechowo – Osiedle,
    62-005 Owińska.

Streszczenie oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu:

Numer oferty Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy Liczba punktów w kryterium: Razem punktów
Cena Warunki techniczne
Warunki gwarancji Komfort trolejbusów
2 Solaris Bus
& Coach S. A.,
ul.
Obornicka 46
, Bolechowo – Osiedle,
62-005 Owińska
70 15 10 2,5 97,5

 

wstecz


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności. Więcej informacji.

Rozumiem