Przejdź do treści
A     A     A

archiwalne


2011-02-23

Przetarg na ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

PL-Lublin: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
2010/S 217-333320
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ZAMÓWIENIA SEKTOROWE
Usługi

 

SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY


I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                 ul. Antoniny Grygowej 56. Do wiadomości: Dariusz Purc 20-260 Lublin POLSKA Tel. +48 817100408 E-mail: zp@mpk.lublin.pl Faks +48 815254226
Adresy internetowe
Ogólny adres organu organizującego przetarg www.mpk.lublin.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego. Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

I.2) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO

Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Lublin - Spółka zograniczoną odpowiedzialnością.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Usługi
Kategoria usług: nr 6
Główne miejsce świadczenia usług Lublin, Polska.
Kod NUTS PL314

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego PrzedsiębiorstwaKomunikacyjnego - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zakres zamówienia obejmuje:
— ubezpieczenia komunikacyjne OC/ZK/AC/NNW/Assistance pojazdów mechanicznych,
— ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
— ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
— ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia,
— ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
— ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do specyfikacji istotnych warunkówzamówienia:
Załącznik nr 1: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane oraz klauzuledodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń”,
Załącznik nr 4 „Warunki wymagane – definicje pojęć i wymagana treść klauzul dodatkowych”,
Załącznik nr 5 „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane”,
Załącznik nr 7 „Wykaz pojazdów”,
Załącznik nr 8 „Wykaz zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych”,
Załącznik Nr 9 – „Szkodowość”.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

66514110, 66516100, 66516000, 66512100, 66515000, 66515100, 66515400, 66516400

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Nie

II.1.8) Podział na części

Nie

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych

Nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1) Całkowita wartość lub zakres

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Lublin - Spółka zograniczoną odpowiedzialnością w okresie 12 miesięcy, począwszy od dnia 1.1.2011 roku.

II.2.2) Opcje

Nie

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

Rozpoczęcie 1.1.2011 Zakończenie 31.12.2011

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów jeregulujących

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego dokonywane będą w PLN.

III.1.3) Forma prawna jaką powinna przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega wykonanie zamówienia

Nie

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lubhandlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. Warunki udziału wpostępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności, a w szczególności prowadzą działalnośćubezpieczeniową zgodnie z ustawą z dnia 22.5.2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r.,Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.), działają w formie spółki akcyjnej lub Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych iposiadają zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiotzamówienia lub zaświadczenie właściwego organu państwowego, że wykonawca prowadzi działalnośćubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych dowykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnegołączących go z nimi stosunków.
3. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówieniapublicznego zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia albo nie spełnia wymagany warunek, w oparciu oinformacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
4.1. warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 musi spełniać każdy wykonawcaoddzielnie, a warunki, o których mowa w pkt 1 ppkt 2 – 4 muszą zostać spełnione przez wykonawców łącznie,
4.2. brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, októrych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, musi zostać wykazany przez każdego zwykonawców.
5. Oferty wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków, zostaną dopuszczone do badania ioceny.
6. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków, zostaną wykluczeni z postępowania.
II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnieniawarunków udziału w postępowaniu:
1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, których opis sposobu oceny spełniania został zamieszczonyw ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający żąda złożenia przezwykonawcę następujących oświadczeń i dokumentów:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy,z wykorzystaniem wzoru stanowiącego zał. Nr 3 do niniejszej specyfikacji,
2) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 - 4ustawy, z wykorzystaniem wzoru, stanowiącego zał. Nr 3a do niniejszej specyfikacji
3) zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiotzamówienia lub zaświadczenia właściwego organu państwowego, że wykonawca prowadzi działalnośćubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia,
2. Wykonawca w sytuacji, gdy polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych dowykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnegołączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobaminiezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tychpodmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniuzamówienia.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie wymagane wpkt 1 ppkt 1 oraz dokumenty wymagane w pkt 1 ppkt 3 winny być złożone przez każdego wykonawcę odrębnie,a oświadczenie wymagane w pkt 1 ppkt 2 winno być złożone wspólnie przez wykonawców.
4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy zprzyczyn, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiający żąda złożenia przez wykonawcę następującychoświadczeń i dokumentów:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3b dospecyfikacji,
2) oświadczenia potwierdzającego niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1ustawy, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3c do specyfikacji,
3) aktualnego odpisu z właściwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
4) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawcanie zalega z opłacanie podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenielub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, żewykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, żeuzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymaniew całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływemterminu składania ofert,
6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli, w wypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o którychmowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenia właściwego organu sądowego albo administracyjnegomiejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 – ustawy,wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadkugdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentemzawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym alboorganem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiastdokumentów, o którym mowa w pkt 4:
1) ppkt 3 – 5 i ppkt 7 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejscezamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne albo, że uzyskałprzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wcałości wykonania decyzji właściwego organu
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 2) ppkt 6 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkaniaosoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy.
7. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjałinnych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumentydotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 4 - 6.
8. Dokumenty, o których w pkt. 6 ppkt 1 lit. a i c oraz ppkt 2 winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcyprzed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 6 ppkt 1 lit. b powinien być wystawionynie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
9. Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt 4, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczeniezłożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorząduzawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca masiedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt 8 stosuje się odpowiednio.
10. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymagane w pkt4 winien złożyć każdy wykonawca.
11. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt 3 oraz w pkt 4, 5, 6 i 9 winny być składane w oryginale lub kopiipoświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (na każdej stronie dokumentu kilkustronicowego).W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcębezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
12. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadkupodmiotów, o których mowa w pkt 2 i 7, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tychpodmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
13. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
14. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wymagane w pkt 1 ppkt 1 - 2 orazoświadczenia, o których mowa w pkt 4 ppkt 1 - 2, winny być składane w formie oryginału.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3) Zdolność techniczna

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone

Nie

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

Nie

III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych zawykonanie usługi

Nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta

IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena oferty. Waga 95

2. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane. Waga 5

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

Nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający

NB-4410-1/10

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Nie

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych

Dokumenty odpłatne Nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

14.12.2010 - 10:00

IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.7) Warunki otwierania ofert

Data: 14.12.2010 - 10:15
Miejsce
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Lublin, ul.Antoniny Grygowej 56.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓWWSPÓLNOTOWYCH

Nie

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE

VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa POLSKA E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel. +48 224587840 Internet: www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza Faks +48 224587700

VI.4.2) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni oddnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostałyprzesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni -jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnychwarunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UniiEuropejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którympowzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościachstanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa POLSKA E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel. +48 224587840 Internet: www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza Faks +48 224587700

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

4.11.2010

 


 

Dotyczy: postępowania na ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia o wyniku postępowania na ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

  1. Za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 1, złożona przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Oddział w Lublinie, Zespół Sprzedaży Korporacyjnej, ul. Wallenroda 2f, 20-607 Lublin. Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu a jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriów oceny ofert oraz była to jedyna złożona oferta.
  2. Oferta PZU S.A. w kryterium „cena oferty” (waga 95%) otrzymała 95,00 punktów, natomiast w kryterium „klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane” (waga 5%) otrzymała 2,50 punktu. Łącznie oferta Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Oddział w Lublinie zdobyła 97,50 punktów.
     
wstecz


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności. Więcej informacji.

Rozumiem