Przejdź do treści
A     A     A

archiwalne


2011-02-23

Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 3 podstacji prostownikowych zasilających trakcję trolejbusową oraz Centralnej Dyspozytorni Mocy w Lublinie
PL-Lublin: Podstacje transformatorowe
2011/S 26-042468
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ZAMÓWIENIA SEKTOROWE
Roboty budowlane

SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Antoniny Grygowej 56. Do wiadomości: Dariusz Purc 20-260 Lublin POLSKA Tel. +48 817100408 E-mail: zp@mpk.lublin.pl Faks +48 815254226
Adresy internetowe
Ogólny adres organu organizującego przetarg www.mpk.lublin.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podanowyżej dla punktu kontaktowego
I.2) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający
Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 3 podstacji prostownikowych zasilających trakcję trolejbusową oraz Centralnej Dyspozytorni Mocy w Lublinie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych Lublin, Polska.
Kod NUTS PL314
II.1.3) Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót modernizacyjnych na podstacjach prostownikowych zasilających linie trakcji trolejbusowej w Lublinie, które zlokalizowane są w 3 obiektachna terenie Lublina, tj. obiekt 1 - podstacja prostownikowa „Garbarska” przy ul. Garbarskiej 1, obiekt 2 - podstacja prostownikowa „Helenów” przy al. Kraśnickiej 25, obiekt 3 - podstacja prostownikowa„Szczerbowskiego” przy ul. Szczerbowskiego 8, oraz zaprojektowanie i wykonanie Centralnej Dyspozytorni Mocy w wygospodarowanych pomieszczeniach podstacji „Szczerbowskiego”.
2. Zamówienie podzielone zostało na 2 zadania:
2.1. zadanie 1 - modernizacja podstacji prostownikowych w zakresie robót podstawowych, tj. wyposażenia i robót budowlano-montażowych wewnętrznych, wykonywanych w związku z realizacją projektu „Modernizacja podstacji prostownikowych zasilających trakcję oraz wymiana taboru trolejbusowego” współfinansowanego ześrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.3. „Miejski transport publiczny” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013,
2.2. zadanie 2 - modernizacja podstacji prostownikowych w zakresie robót zewnętrznych, finansowanych ześrodków własnych zamawiającego.
3. Zadanie 1 i  zadanie 2 wykonywane będą na wszystkich trzech obiektach podstacji prostownikowych, tj. „Garbarska”, „Helenów” i „Szczerbowskiego”.
4. Zakres zamówienia obejmuje: 4.1. w ramach zadania 1 roboty podstawowe obejmujące:
4.1.1. prace projektowe:
— opracowanie i dostarczenie zamawiającemu, oddzielnie dla obiektu 1, 2 i 3 oraz Centralnej Dyspozytorni Mocy, na podstawie Programu funkcjonalno-użytkowego (załącznik nr 1 do SIWZ), niezbędnej dokumentacji projektowej (projektów budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót) w zakresie elektroenergetycznym, ogólnobudowlanym (remontowym) i teletechnicznym,
— uzyskanie dla opracowywanej dokumentacji projektowej wynikających z przepisów i obowiązującego Prawa budowlanego opinii, pozwoleń, uzgodnień i zgłoszeń,
— uzyskanie akceptacji zamawiającego dla opracowanej dokumentacji,
— zgłoszenie robót lub uzyskanie pozwolenia na budowę (w przypadku takiej potrzeby) na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. 4.1.2. wykonanie robót:
— kompleksowa modernizacja podstacji prostownikowych w zakresie elektroenergetycznym, ogólnobudowlanym (remontowym) i teletechnicznym, - wydzielenie w podstacji Szczerbowskiego części hali głównej dla stworzenia pomieszczeń przeznaczonych do funkcji Centralnej Dyspozytorni Mocy (CDM), wyposażenie ich w niezbędne urządzenia i uruchomienie systemu zdalnego sterowania i sygnalizacji.
4.2. w ramach zadania 2 roboty zewnętrzne obejmujące:
4.2.1. prace projektowe: - opracowanie i dostarczenie zamawiającemu, oddzielnie dla obiektu 1, 2 i 3, napodstawie Programu funkcjonalno-użytkowego (załącznik nr 1 do SIWZ), niezbędnej dokumentacji projektowej (projektów budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót) w zakresie elektroenergetycznym, ogólnobudowlanym (remontowym) i teletechnicznym,
— uzyskanie dla opracowywanej dokumentacji projektowej wynikających z przepisów i obowiązującego Prawa budowlanego opinii, pozwoleń, uzgodnień i zgłoszeń,
— uzyskanie akceptacji zamawiającego dla opracowanej dokumentacji,
— zgłoszenie robót lub uzyskanie pozwolenia na budowę (w przypadku takiej potrzeby) na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.
4.2.2. wykonanie robót:
modernizacja elementów zewnętrznych budynków podstacji (np. okna, dach, elewacje) oraz wybranych obiektów na ich obszarze (np. ogrodzenie, nawierzchnia).
4.3. rozruch każdej podstacji trakcyjnej i Centralnej Dyspozytorni Mocy do stanu pełnej funkcjonalności, tj.uruchomienie wszystkich zainstalowanych na każdej podstacji i Centralnej Dyspozytorni Mocy urządzeń,wykonanie ich regulacji (w szczególności regulacja zabezpieczeń rozdzielnicy średniego napięcia i prądustałego) oraz przeprowadzenie próbnej, nadzorowanej eksploatacji przez okres dwóch tygodni przy pełnymobciążeniu podstacji,
4.4. wykonanie układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej, zgodnego z zasadami TPA (Third Party Access), umożliwiającego zakup energii elektrycznej na wolnym rynku,
4.5. wyposażenie zamawiającego w niezbędne dla właściwej eksploatacji programy i urządzenia diagnostyczne (osprzęt serwisowy), tzn. wszelkie niezbędne urządzenia do wykonywania okresowych przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń wchodzących w skład wyposażenia podstacji trakcyjnych i Centralnej Dyspozytorni Mocy, wymienione w § 11 Wzoru umowy (załącznik nr 7 do SIWZ), wraz z dokumentacjami techniczno-ruchowymi (DTR) lub instrukcjami obsługi oraz niezbędnym oprogramowaniem,
4.6. dostarczenie zamawiającemu dokumentacji techniczno-ruchowych, instrukcji obsługi, zawierających m.in.opis czynności konserwacyjnych wykonywanych przez użytkownika, instrukcji stanowiskowych oraz instrukcji BHP dla każdej zmodernizowanej podstacji i Centralnej Dyspozytorni Mocy,
4.7. przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzielenie licencji na dostarczoną dokumentację ioprogramowanie.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45232221, 71320000, 71323100, 45234000, 45234120, 45310000, 45311000, 45312100, 45312200,45315300, 45315600, 45315500, 45317200, 45330000, 45331200, 45342000, 45400000, 45410000,45421100, 45453000, 31200000, 31210000, 51112000, 71520000, 71540000
II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie
II.1.8) Podział na części
Nie
II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie
II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wartość lub zakres
Zaprojektowanie i wykonanie robót modernizacyjnych na podstacjach prostownikowych zasilających linietrakcji trolejbusowej w Lublinie, które zlokalizowane są w 3 obiektach na terenie Lublina, tj. obiekt 1 - podstacja prostownikowa „Garbarska” przy ul. Garbarskiej 1, obiekt 2 - podstacja prostownikowa „Helenów” przy al.Kraśnickiej 25, obiekt 3 - podstacja prostownikowa „Szczerbowskiego” przy ul. Szczerbowskiego 8, oraz zaprojektowanie i wykonanie Centralnej Dyspozytorni Mocy w wygospodarowanych pomieszczeniach podstacji „Szczerbowskiego”.
II.2.2) Opcje
Nie
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Rozpoczęcie 1.4.2011 Zakończenie 31.8.2012

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje
Składający ofertę winien wnieść wadium w wysokości 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych).
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego dokonywane będą w PLN.
III.1.3) Forma prawna jaką powinna przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega wykonanie zamówienia

Nie
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. Warunki udziału wpostępowaniu:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnianie przez wykonawcę postanowień określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),a w szczególności spełnienie warunku dotyczącego:
1.1. posiadania uprawnień do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, jeżeliprzepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych dowykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnegołączących go z nimi stosunków.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przezwykonawców dokumenty i oświadczenia.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowaniazgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przedłożą oświadczenia i dokumenty, októrych mowa w pkt II.
5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
5.1. warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 1 muszą zostać spełnione przez Wykonawcówłącznie;
5.2. brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowaw art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 zpóźn. zm.) musi zostać wykazany przez każdego z wykonawców.
6. Oferty wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganychwarunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.
7. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.
II. W celu potwierdzenia spełnainia warunków udziału w postepowaniu należy dostarczyć następująceoświadczenia i dokumenty:
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:
1.1. Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy zdnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (według załącznika nr 3) dotyczące:
1.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, jeżeliprzepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
1.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
1.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
1.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
1.2. Wykonawca w sytuacji, gdy polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nichprzy wykonywaniu zamówienia.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia wokolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, należy złożyć następujące dokumenty:
2.1. oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (według zał. nr 4),
2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celuwykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy (według zał. nr 5),
2.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawcanie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
2.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy RolniczegoUbezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
2.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego z zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjałinnych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 2.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymagane wpunkcie 2 winien złożyć każdy wykonawca.
5. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym alboorganem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiastdokumentów, o których mowa w:
6.1. punktach 2.2., 2.3., 2.4. i 2.6. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
6.1.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przedupływem terminu składania ofert,
6.1.2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, żeuzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniew całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływemterminu składania ofert,
6.1.3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6.2. punkcie 2.5. - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt4-8 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę, lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organemsamorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju,w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapisy dotyczące terminów wystawienia dokumentów, wymienionych w pkt 6 stosuje się odpowiednio.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
1. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej należy złożyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 5 000 000,00 PLN.
2. Spełniającymi warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej zostaną ocenieni wykonawcy, którzy wykażą posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej 5 000 000,00 PLN.
III.2.3) Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów 1. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia należy złożyć wykaz robót budowlanych wzakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
2. Spełniającymi warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostaną ocenieni wykonawcy, którzy wykażą się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
2.1. co najmniej 1 roboty polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie minimum 3 podstacji trakcji trolejbusowej, tramwajowej lub kolejowej, wykonanej bez wyłączania podstacji z ruchu elektrycznego,obejmującej wymianę lub montaż rozdzielnic prądu stałego, rozdzielnic średniego napięcia i zespołów prostownikowych, wraz z włączeniem podstacji w system zdalnego sterowania, o wartości co najmniej 5 000000,00 PLN brutto,
2.2. co najmniej 1 roboty polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie centralnej dyspozytorni mocy (centrum sterowania podstacjami) obsługującej co najmniej 3 podstacje trakcji trolejbusowej, tramwajowej lubkolejowej, o wartości co najmniej 200 000,00 PLN brutto.
3. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć:
3.1. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowanymi i projektowanie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
3.2. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.
4. Spełniającymi warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi dowykonania zamówienia zostaną ocenieni wykonawcy, którzy wykażą dysponowanie osobą/ami posiadającą/ymi odpowiednie uprawnienia:
4.1. budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
1) konstrukcyjno - budowlanej, bez ograniczeń,
2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń,
3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń,
4) telekomunikacyjnej.
4.2. budowlane do projektowania w specjalności:
1) architektonicznej,
2) konstrukcyjno-budowlanej,
3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych ikanalizacyjnych,
4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
5) telekomunikacyjnej.
III.2.4) Zamówienia zastrzeżone
Nie
III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

Nie
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych zawykonanie usługi
Nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 95
2. Okres gwarancji. Waga 5
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający
NB-442-1/11
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Dokumenty odpłatne Nie
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
15.3.2011 - 10:00
IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 30 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.7) Warunki otwierania ofert
Data: 15.3.2011 - 10:15
Miejsce
„MPK Lublin” Sp. z o.o., Lublin, ul. Antoniny Grygowej 56, pokój nr 214.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ
Nie
VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
Tak
Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.3. „Miejski transport publiczny” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
VI.3) INFORMACJE DODATKOWE
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17a 02-767 Warszawa POLSKA E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel. +48 224587840 Internet: www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza Faks +48 224587700
VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni oddnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostałyprzesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w innysposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17a 02-767 WarszawaPOLSKA E-mail: odwolania@uzp.gov.p lTel. +48 224587840 Internet: www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza Faks +48 224587700
VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
3.2.2011


  

  

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 3 podstacji prostownikowych zasilających trakcję trolejbusową oraz Centralnej Dyspozytorni Mocy w Lublinie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stwierdzono, że umowa zawarta w wyniku niniejszego postępowania podlegałaby unieważnieniu na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2) ustawy, ponieważ zamawiający nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy w Biuletynie Zamówień Publicznych, do czego był zobowiązany na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

wstecz


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności. Więcej informacji.

Rozumiem