Przejdź do treści
A     A     A

aktualne


2019-04-16

Ogłoszenie - postępowanie ofertowe - dostawa gazowanej i niegazowanej wody mineralnej w butelkach o pojemności 1,5 litra

 Ogłoszenie o postępowaniu

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, które nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ogłasza postępowanie ofertowe na: dostawę gazowanej i niegazowanej wody mineralnej w butelkach o pojemności 1,5 litra.

1.   Termin realizacji zamówienia: kwiecień 2019 r. – kwiecień 2020 r.

2.   Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

     - aktualny odpis z właściwego rejestru / aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności   
       ospodarczej z CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) oraz
       dokumenty określające uprawnienia przedstawiciela składającego ofertę do reprezentacji, jeśli nie
       wynikają one z wyżej wymienionych odpisów i zaświadczeń (np. Pełnomocnictwo).

3.   Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę z najniższą ceną.

4.   Informacje o sposobie porozumiewania się z wykonawcami: za pośrednictwem poczty
      elektronicznej na adres e-mail: zaopatrzenie@mpk.lublin.pl

5.   Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej
      zapewniającej pełną czytelność jej treści. Oferta powinna zawierać: cenę 1 butelki wody
      (uwzględniającą koszt dostawy do magazynu zamawiającego), producenta wody,
      warunki płatności, termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia oraz
      być podpisana przez osobę upoważnioną  do występowania w imieniu wykonawcy.
      Wykonawca wraz z ofertą   dostarczy butelkę oferowanej  wody mineralnej.

      Oferty należy składać:

      w formie pisemnej na adres: „MPK Lublin” Sp. z o.o., ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin
      w terminie do dnia 25 kwietnia 2019 r. do godz. 1500.

      Ofertę składaną w formie pisemnej należy umieścić w zamkniętej kopercie i oznakować
      w następujący sposób „Oferta na dostawę wody mineralnej w butelkach o pojemności 1,5 litra. Nie
      otwierać przed dniem 26.04.2019 r.”

6.   Termin związania ofertą: 30 dni

7.   Warunki umowy:zostaną uzgodnione z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

8.   Kontakt do osoby, która może udzielić wyjaśnień w sprawie postępowania: Grzegorz Kulik
      tel. kom. 600 980 401.

9.   Inne istotne warunki zamówienia: nie określono.

      Zamawiający informuje, że zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania
      bez podania przyczyny lub zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferty.
wstecz


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności. Więcej informacji.

Rozumiem