Przejdź do treści
A     A     A

aktualne


2020-05-28

Postępowanie ofertowe na odbiór odpadów w okresie 2 lat od podpisania umowy

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, które nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ogłasza postępowanie ofertowe na odbiór odpadów w okresie 2 lat od podpisania umowy, zgodnie z poniższymi informacjami i wymaganiami:

1.   Opis przedmiotu zamówienia: Odbiór i gospodarowanie odpadami wymienionymi w załączniku
      nr 1, które zostaną przekazane przez wytwarzającego, tj. „MPK Lublin” Sp. z o.o.

2.   Termin realizacji zamówienia: w okresie 2 lat od podpisania umowy, nie wcześniej niż
      od 26.06.2020 r.

3.   Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
      posiadanie pozwolenia właściwych organów Państwa, wymaganego do zgodnego z prawem
      przekazania odpadów, wpis do systemu BDO.

4.   Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę z najniższą ceną.

5.   Informacje o sposobie porozumiewania się z wykonawcami: za pośrednictwem poczty
      elektronicznej  na adres e-mail ppodsiadly@mpk.lublin.pl

6.  Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie
     pisemnej zapewniającej pełną czytelność jej treści. Oferta powinna zawierać: cenę realizacji
     zamówienia w złotych netto za Mg odpadów o oznaczonym kodzie, termin płatności
     wystawionych faktur oraz być podpisana przez osobę upoważnioną do występowania
     w imieniu wykonawcy.

Oferty należy składać w formie pisemnej na adres: „MPK Lublin” Sp. z o.o., 20-260 Lublin,
ul. A. Grygowej 56, w terminie do dnia 08.06.2020 r. do godz. 1500.

Ofertę składaną w formie pisemnej należy umieścić w zamkniętej kopercie i oznakować w następujący sposób „Oferta na odbiór odpadów w okresie 2 lat od podpisania umowy.
Nie otwierać przed dniem 08.06.2020 r.”

7.   Termin związania ofertą: 30 dni.

8.   Warunki umowy (określić warunki umowy lub wskazać odpowiedni załącznik do zapytania):
      zostaną uzgodnione po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

9.   Kontakt do osoby, która może udzielić wyjaśnień w sprawie postępowania:
      Przemysław Podsiadły, e-mail ppodsiadly@mpk.lublin.pl

10. Inne istotne warunki zamówienia:

1)   wykonawca zobowiązany będzie do odbioru odpadów z czterech obiektów zamawiającego
      na terenie Lublina, tj.: ul. Antoniny Grygowej 56, ul. Franciszka Stefczyka 40, ul. Głuska 6,
      ul. Antoniego Szczerbowskiego 8,

2)   w celu gromadzenia odpadów wykonawca zapewni własne, oznaczone pojemniki,
      za których udostępnienie nie będzie naliczał dodatkowych opłat (koszt pojemników zostanie
      wliczony w cenę jednostkową odbioru odpadów),

3)   wykonawca zobowiązany będzie do odbioru wytworzonych odpadów w ciągu 3 dni
      roboczych od zgłoszenia przez zamawiającego, a w przypadku niewielkich ilości odpadów
      (poniżej 1,00 Mg lub pełnej objętości kontenera) w ciągu 14 dni kalendarzowych od
      zgłoszenia przez zamawiającego.

Załączniki do postępowania:

Załącznik nr 1 (xlsx)

Klauzula RODO (pdf)

 

Zamawiający informuje, że zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny lub zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferty.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

wstecz


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności. Więcej informacji.

Rozumiem