Przejdź do treści
A     A     A

Aktualności


2018-06-07

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż 3 szt. trolejbusów m-ki Solaris Trollino 12M

 PRZETARG

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż 3 szt. trolejbusów m-ki Solaris Trollino 12M

 

Dane trolejbusów przeznaczonych do sprzedaży

Lp.
Marka i typ
Nr rejestr.
Nr fabryczny VIN
Rok
produkcji

Cena wywoławcza brutto
w zł

1.
Solaris Trollino 12M
LU 7253G
SUU2411607BPN1649
2007
159100,00
2.
Solaris Trollino 12M
LU 7254G
SUU2411607BPN1650
2007
164200,00
3.
Solaris Trollino 12M
LU 8659K
SUU2411607BPN1173
2007
164000,00
 

Ogólny stan techniczny trolejbusów oceniony jest jako dobry. Trolejbusy eksploatowane były w warunkach miejskich, podczas wykonywania zadań i potrzeb Zakładu Trolejbusowego „MPK Lublin” Sp. z o. o. Trolejbusy posiadają ślady normalnej eksploatacji, które są adekwatne do przebiegu, okresu i sposobu ich użytkowania.

 
Ogólne warunki składania ofert na zakup trolejbusów

1.      Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę na kupno dowolnej ilości trolejbusów.

2.      Ofertę należy składać na "Formularzu ofertowym” (Załącznik Nr 1).

3.      Oferty pisemne wraz z wymaganymi załącznikami na kupno trolejbusów należy składać w

Kancelarii „MPK Lublin” Spółka z o. o. ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin w godzinach 7:00-15:00 do dnia 15.06.2018 r. do godz. 12:00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem: PRZETARG NA SPRZEDAŻ TROLEJBUSÓW.

4.    Spółka zastrzega, że rozpatrywane będą tylko oferty sporządzone poprawnie i zgodnie
       z warunkami przetargu.

5.    Do oferty obowiązkowo należy dołączyć następujące dokumenty:

   1)  Aktualny wpis do KRS lub CEIDG lub innych właściwych rejestrów,
        (jeśli ofertę składa przedsiębiorca); numer i seria dowodu osobistego, jeśli ofertę składa
        osoba fizyczna;

   2)  Oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 "Oświadczenie Oferenta”.

6.     Oferta i wszystkie załączone do oferty wymagane dokumenty i oświadczenia muszą być
        podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Kupującego
        (osoby wymienione we właściwym rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji
        działalności gospodarczej, bądź umocowane do składania oświadczeń woli
        na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez osoby uprawnione).

7.     Oferta złożona przez Oferenta z ceną niższą niż wywoławcza nie będzie rozpatrywana.

8.     Sprzedający ma prawo do odwołania niniejszego postępowania przetargowego na
        każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

9.     Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy zaoferowali
        tę samą cenę nabycia trolejbusu.

10.   Sprzedający zawiadomi oferenta ustalonego, jako Nabywcę i określi termin zawarcia umowy,
        formę zapłaty iprzekazania trolejbusu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do ogłoszenia przetargowego.   
        Umowa zostanie zawarta z wybranym Oferentem w terminie do 7 dni od daty przekazania
        zawiadomienia o wyborze Oferenta.

11.   Oferent po zawarciu umowy i dokonaniu wpłaty, zobowiązany jest odebrać trolejbus w terminie
        10 dni roboczych od daty zawarcia umowy, własnym staraniem i na własny koszt z miejsca
        wskazanego przez sprzedającego. Odbiór trolejbusu powinien odbyć się przy zachowaniu
        zasad ostrożności, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

12.   Zakupione przez Oferentów trolejbusy nie podlegają zwrotowi ani reklamacji.

13.   Sprzedający nie odpowiada za wady fizyczne i braki oraz nie uzupełnia wyposażenia
        sprzedawanych trolejbusów.

14.   Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Sprzedający
        może wybrać inną ofertę spośród pozostałych złożonych ofert.

15.   Oferent przed przystąpieniem do złożenia oferty kupna, zobowiązany jest do dokonania
        oględzin trolejbusów w miejscu wskazanym przez Sprzedającego. Rezygnacja z oględzin
        trolejbusów przed złożeniem oferty i zawarciem umowy kupna sprzedaży odbywa się
        na ryzyko i odpowiedzialność Kupującego.

16.   Trolejbusy można oglądać w dni robocze w godz. 8:00-14:00 w miejscu i na terenie
        wskazanym przez Sprzedającego, po uprzednim umówieniu się z pracownikiem MPK
        Panem Piotrem Hołyszko, tel. 694447888.

 

Kryteria oceny oferty:

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najwyższą ceną nabycia trolejbusu oraz spełniająca wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone w niniejszym ogłoszeniu przetargowym.

Załączniki:
 
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy do przetargu (docx)
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Oferenta do złożonej oferty (docx)
Załącznik Nr 3 - Wzór umowy (docx)
Załącznik Nr 1 do umowy - Protokół przekazania pojazdu (docx)

 

wstecz


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności. Więcej informacji.

Rozumiem